Phap Nhan Temple

Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa



Pay Homage to the Exalted, the Worthy, the Fully Enlightened One








Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật



Kính bạch chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ,
Kính thưa quý thiện hữu tri thức gần xa,

Nammo Lord Sakyamuni Buddha – Our Original Master

Respectful to Monastics and lay Buddhists,
Dear to good friends and near-far intellectuals,

Đạo Phật, đạo tỉnh thức và giác ngộ, có mặt trên thế gian này hơn 26 thế kỷ qua. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Người sáng lập đạo Phật, và các đệ tử của đức Phật, xưa cũng như nay, đều có chung tâm nguyện hoằng dương chánh pháp và phục vụ nhân sinh.
Buddhism, the awakening and enlightening path, has been present in the world for over 26 centuries. Lord Sakyamuni Buddha - Founder of Buddhism, and His disciples, then and now, have the same wish and vow hearts to propagate the Dharma and serve humanity.
Học theo hạnh vị tha của các Ngài, chúng con nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, vững chãi và thảnh thơi, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện đi trên con đường an lạc của liệt vị Tổ Sư.

Learning Their altruistic conducts, we vow to lead our awakening, steady and free life, vow to light up the Dharma torch, vow to light up the torch of love, and vow to go on the peaceful and joyful path of Patriarchs.
Kế thừa và tiếp nối những việc làm ý nghĩa và thù thắng ấy, hôm nay chúng con có đủ duyên lành thiết lập trang nhà Pháp Nhãn Tu Học để góp phần đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.
Inheriting and following the significant and surpassing doings, today we have enough good conditions to establish homepage of Phap Nhan Tu Hoc to contribute to bringing peace and happiness to the many on over this planet.

Như quý vị biết Pháp Nhãn, tiếng Pàli của nó là Dhammacakkhu được tìm thấy trong Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, V – 420), Kinh Chuyển Pháp Luân[1] (Dhammacakkappavattana Sutta) – Bài Pháp đầu tiên mà đức Phật thuyết giảng cho 5 anh em Trưởng lão A Nhã Kiều Trần Như (Aññakoṇḍañña) tại Vườn Lộc Uyển – Sarnath, Ấn Độ. Nhờ lắng nghe và thực hành diệu pháp, 5 vị này trở thành những vị đệ tử xuất gia  của đức Phật – Vị đạo Sư tâm linh thù thắng của chư thiên và nhân loại – 5 vị đệ tử xuất gia của đức Phật là 5 vị Tỳ Kheo đầu tiên có mặt trên thế gian này. Tam Bảo bao gồm Phật bảo, Pháp bảo, và Tăng bảo được hình thành từ đây.



           As you know Phap Nhan, its Pàli is Dhammacakhu is found in the Connected Discourses of the Buddha (Samyutta Nikaya, V - 420), Sutta of Setting in Motion the Dhamma Wheel (Dhammacakkappavattana Sutta) - the First Sermon the Buddha preached to 5 Brothers of Thera Aññakoṇḍañña in Deer Park – Sarnath, India. Thanks to having deeply listened and practiced the wonderful dhamma, five these ones became the monastic disciples of the Buddha; the surpassingly spiritual Master of gods and humankind - His five monastics that are the first five Bhikkhus are present in the world. Three Triple Gems consist of the Gem Buddha, the Gem Dhamma, and the Gem Sangha formed there.


Pháp là chánh Pháp (Dhamma), lời dạy của đức Phật; Nhãn (Cakkhu) là con mắt. Pháp nhãn là con mắt của chánh Pháp (Dhammacakkhu) có cái nhìn Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh Tấn, Chánh Niệm, và Chánh Định, và có khả năng thấy được Khổ, Tập, Diệt, Đạo, Vô thường, Vô ngã... Pháp nhãn có mối tương quan mật thiết với Phật nhãn và Tăng nhãn.

Phap means the Dhamma, viz. the Buddha's teachings; Nhan means the eye. Phap Nhan means the Dhamma Eye (Dhammacakkhu) with the views of Right Understanding, Right Thinking, Right Speech, Right Action, Right Livelihood, Right Effort, Right Mindfulness, and Right Concentration, and with the ability to see Suffering, the Origin of Suffering, the Cessation of Suffering, the Path leading to the Cessation of Suffering, Impermanece (Anicca), Non-Self (Anatta), etc. Phap Nhan has the close relations with Buddha Eye and Sangha Eye.
Phật nhãn (Buddhacakkhu) là con mắt của Bậc tỉnh thức và giác ngộ có cái nhìn từ bi, trí huệ, an lạc, hòa bình, và bình đẳng. Tăng nhãn (Sanghacakkha) là con mắt của số đông gồm 4 người trở lên, thấy rõ hơn con mắt của cá nhân, có khả năng soi sáng, nâng đỡ, động viên, và chia sẻ. Thật vậy, con mắt này có cái nhìn thanh tịnh, hòa hợp, đức hạnh, gương mẫu, sáng tạo…

The Buddha Eye is the eye of Awakened and Enlightened One with the views of loving-kindness, compassion, peaceful joy, peace, and equality. The Sangha Eye (Sanghacakkhu) that is the eye of the many consisting of four or more people seeing more clearly than the individual eye does, has the capability to enlighten, support, encourage, and share. Indeed, this eye has the views of purity, harmony, exemplariness, creativity, etc.
Cả 3 con mắt này liên quan với nhau rất mật thiết. Một là ba là tất cả, ba là một là tất cả, và tất cả là một là ba tạo thành một vòng tròn khép kín hỗ tương với nhau rất chặt chẽ. Trên lộ trình tu học, hướng tới an vui và hạnh phúc, giác ngộ và giải thoát, vững chãi và thảnh thơi, hành giả an trú sâu vào Phật nhãn, Tăng nhãn, và Pháp nhãn.
                                                                                       
All these three eyes relate to each other very closely. One is three and all, three is one and all, all is one and three to form a closed circle of mutuality very closely. In the process of cultivation, direction towards joy and happiness, enlightenment and liberation, solidness and relaxation, practitioner dwells deeply in the Buddha Eye, the Dhamma Eye, and the Sangha Eye.


Buddan Saranam Gacchami



Chủ đề của trang nhà này là Pháp Nhãn Tu Học; Pháp Nhãn ở đây được xem là đại từ chỉ chung cho những ai có đủ duyên tu học, áp dụng, và thực hành giáo pháp của đức Thế Tôn vào trong đời sống hằng ngày của mình để đem lại an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ ở đây trong cuộc sống hiện tại.

The title of this homepage is Phap Nhan Tu Hoc (Dhammacakkhu); Phap Nhan (Dhammacakkhu) here considered as pronoun shown generally to those who have enough good conditions to cultivate, apply and practice the teachings of World-Honored One in their daily life in order to bring peace and happiness to themselves and the others right here and now in the present life.



Với những ý nghĩa trên, chúng con mạnh dạn đặt tên cho trang mạng này là Pháp Nhãn Tu Học thông qua trang mạng http://phapnhan.blogspot.com/, nay xin trân trọng giới thiệu cho tất cả quý vị các hình ảnh, videos, slideshow, websites, và các bài viết của thầy Thích Trừng Sỹ. Những việc làm này mang nhiều ý nghĩa giá trị và thiết thực, chúng con cố gắng thực hiện để hiến tặng những hoa trái an lạc và hạnh phúc cho số đông trên hành tinh này.

With the above-mentioned meanings, we strongly give a name to the network that is Dhammacakkhu through the website of http://phapnhan.blogspot.com/, now pleased solemnly to introduce you all to pictures, videos, slideshows, websites, and Thich Trung Sy's writings. These works bring many valuable and practical meanings we attempt to implement to donate flowers and fruits of peace and happiness to the many in this planet.

Trong quá trình viết lách, sắp xếp, và trình bày đơn giản, không sao tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong chư Tôn đức, chư vị học giả và hành giả hoan hỷ niệm tình chỉ giáo.

In the process of writing, arranging, and presenting them simply, the writer that cannot avoid these shortcomings admires the Venerable Ones, scholars, and practitioners happily to love and show him.

Kính chúc quý liệt vị thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành!
May you all be well and happy and achieve your Buddhist matters perfectly!

Seattle, ngày 20 tháng 6 năm 2011
Ban Biên Tập trang nhà Pháp Nhãn Tu Học

Seattle, on June 20, 2011
The Editorial Board of the Dhammacakkhu's homepage

Làm và đưa videos, slideshow, movies, tranh ảnh, và bài viết lên mạng: Hoa Trái Tu Học  
Quản Lý mạng: Trừng Sỹ, Pháp Nhãn, Hoa Trái Tu Học.
Thiết kế mạng: Hoa Trái Tu Học.

Make and upload videos, slideshows, movies, and writings to the network of Phap Nhan Tu Hoc (Dhammacakkhu).
Network Management: Trừng Sỹ, Pháp Nhãn, Hoa Trái Tu Học.
Setting up the network: Hoa Trái Tu Học.

Mọi chi tiết pháp tâm cúng dường qua địa chỉ email: thichtrungsy123@gmail.com, hoặc sonyhappy123@gmail.com

Các websites có liên quan:
http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc
http://www.youtube.com/user/hoatraituhoc
http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc
http://www.slideboom.com/people/HoaTraiTuHoc
http://issuu.com/hoatraituhoc/docs

For further details of opening one's charitable hearts to offer pure materials and money through email: thichtrungsy123@gmail, or sonyhappy123@gmail.com

Other related websites:
http://www.vimeo.com/trungsyhoatraituhoc
htt://www.youtube.com/user/hoatraituhoc
http://www.mediafire.com/TrungSy-hoatraituhoc
http://www.slideboom.com/people/HoaTraiTuHoc
http://issuu.com/hoatraituhoc/docs






Xin Giới Thiệu về Thầy Trừng Sỹ
Thầy Trừng Sỹ sinh tại Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.
Xuất gia tại Chùa Linh Nghĩa (Cell Phone: 0905989707), Diên Khánh, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1987.
Đệ tử của Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh.
Thọ giới Sa di tại bổn Tự năm 1989.
Thọ giới lớn tại Chùa Long Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam năm 1993.
Tốt nghiệp Trung Cấp Phật học tại Nha Trang,Khánh Hòa - khóa I hạng II (1990-1994).
Tốt nghiệp Cử Nhân Phật học tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam - HCM city - khóa IV, hạng III (1997-2001).
Tốt nghiệp Thạc Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ - hạng I (2002-2004).
Tốt nghiệp Phó Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ, hạng I (2004-2005).
Tốt nghiệp Tiến Sĩ Phật học tại Đại Học Đề-li, Ấn Độ (2006 - 2009).   
Vào khoảng năm 2010-2012, Thầy đã sống và hoằng pháp tại Hoa Kỳ- chùa Cổ Lâm, nơi đây Thầy được các giáo Sư và sinh viên của trường đại học Settle, thành phố Seattle, tiểu bang Washington mời thuyết trình các đề tài “Làm thế nào trở thành người tốt trong gia đình” và “Thiền tập” năm 2011. Cũng tại thành phố này, Thầy đã được Hội giáo viên Phật tử Tây Bắc Seattle mời tham gia thuyết trình về đề tài “Mối quan hệ giữa thầy và trò trong giáo dục Phật giáo” năm 2011.
Áp dụng và thực hành những đề tài này vào trong cuộc sống hằng ngày một cách thích hợp, thì chúng ta có được an lạc và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay trong cuộc sống hiện tại.     

Hiện nay, Thầy đang ở Chùa Linh Sơn tại Austin, Leander, tiểu bang Texas, và hoằng pháp tại Hoa Kỳ.

About Ven. Thich Trung Sy


Ven. Trừng Sỹ was born in Nha Trang City, Khanh Hoa province, Vietnam.
Became a Buddhist novice at Linh Nghia Temple, Dien Khanh district, Khanh Hoa province, Vietnam in 1987.
His Master has been the Most Venerable Thich Nhu Tinh.
Received novice monk’s ordination at this Temple in 1989.
Received fully-ordained monk at Long Son provincial Temple in Nha Trang city, Khanh Hoa province in 1993.
Graduated secondary school in Buddhist Studies in Nha Trang, Khanh Hoa – Course I, the 2nd class – Acedamic year 1990-1994.
Graduated from Vietnam Buddhist University in HCM city with the Bachelor’s Degree in Buddhology - Course IV, the 3rd class – Academic year 1997 – 2001.
Graduated from Delhi University in India with Master of Arts’ Degree in Buddhist Studies – the 1st class – Academic year 2002-2004.
Graduated from Delhi University in India with Philosophy Master's Degree in Buddhist Studies – the 1st class – Academic year 2004-2005.
Graduated from Delhi University in India with Doctor of Philosophy’s Degree in Buddhist Studies – Academic year 2006-2009.
2010-2012: he had lived and preached the Dharma in the United States of America - at Cổ Lâm Temple, where he was cordially invited by Professors and students of Seattle University in Seattle City, Washington State to present the topics of “How to become good people in family” and “Meditation practice.”  Also in this City, he was warmly invited by Seattle Northwest Dharma Teachers to participate in presentation of the topic of “Teacher-student relationships in Buddhist education” in 2011.
Practicing and applying these topics in our daily lives suitably, we can have peaceful joy and happiness for ourselves and for other people right in the present life.

At present, he has been living at Linh Sơn Temple in Austin, Leander, Texas, and preaching the Dharma in the United States of America.





Through practicing and applying the World-Honored One's Dharma in our daily lives, peace, joyfulness and happiness have the ability to permeate and to make our bodies and minds cool and fresh. From here, we each are gifts of cultivation, peaceful joy and happiness for him/herself and for others right here and right now in the present life.

Peace in oneself is peace in the world, this can occur, and vice versa, unpeace in oneself is certainly unpeace in the world. Thus, peace is derived from our cultivated and purified bodies and minds. Peace is not a gift granted to us by anyone else or a super person. Peace created by ourselves has true value once our bodies and minds are purified from afflictions of greed, anger, delusion, arrogance, doubt, wrong views, etc.



Qua việc thực tập và ứng dụng giáo pháp của đức Thế Tôn vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, thì hòa bình, an vui và hạnh phúc có khả năng thấm nhuần và làm mát dịu thân tâm. Từ đây, mỗi chúng ta là món quà tu tập, an vui và hạnh phúc cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

Tâm bình thì thế giới bình, điều này có thể xảy ra, và ngược lại, tâm không bình thì thế giới sức mấy mà có hòa bình. Như vậy, hòa bình phải được xuất phát từ thân tâm tu tập và thanh tịnh của chúng ta. Hòa bình không phải là một món quà do người khác hay người siêu nhiên ban tặng ta. Hòa bình phải do chính ta tạo tác thì hòa bình mới có giá trị thực sự một khi thân tâm của chúng ta thanh lọc các phiền não tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến…


Nhân dịp đi hoằng pháp tại Chùa Phổ Quang tiểu bang Utah. Ban Quản Trị Chùa giới thiệu đôi nét về Thầy Trừng Sỹ trước khi nói pháp thoại với cộng đồng người Phật tử ở đây. (Ngày 14 tháng 1 năm 2012)

On the occasion of going to preach the Dharma at Phổ Quang Temple in Utah State, the Temple Board introduces brief background to Ven. Thích Trừng Sy before delivering the Dharma talk to the Community  Buddhists there. (Jan. 14, 2012)
 (Xin mời qúy vị xem movie về tiểu sử Thầy Trừng Sỹ)
(Please click to the movie of Ven. Thich Trung Sy's biography)


                           
                                                                                                                                                               
   Vietnamese Page               Main Home Page              English Page




Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát!

Nhân lễ Vía Đức Quan Thế Âm, 19/2 Âm lịch và nhằm ngày 11 tháng 3 năm 2012, ban biên tập chúng con thành kính chúc qúy vị thân tâm an lạc.  Xin mời qúy vị xem bài viết "Đức Mẹ Hiền Quán Thế Âm" của Thầy Trừng Sỹ được làm thành slideshow dưới đây:

On the Memorial Day of Avalokitesvara, Feb. 19 Lunar calendar as the date MArch 11, 2012, we wish all of you dwell peaceful in mind and body.  Please watch the slideshow of Ven. Thich Trung Sy's writing "The Compassionate- Quán Thế Âm) as following flash movie:







Ban Biên tập kính mời qúy vị bấm vào và xem movie slideshow với 2 bài thơ "Xuân Hạnh Phúc" và "Hoa Từ Bi" 

Please click to watch the movie slideshow of "Happy Spring" and "Flower of Compassion"




Xuân Di Lặc

Kizoa slideshow: Xuan Di Lac - Slideshow

Nhân dịp Xuân Nhân Thìn – 2012, thay mặt Ban Biên Tập trang nhà Pháp Nhãn, kính chúc quý vị xuất Sĩ và cư Sĩ, quý vị Phật tử và không phải Phật tửcùng người thân, người thương của quý liệt vị an trú vững chãi, và thấm nhuần ánh sáng từ bi và trí tuệ của đức Thế Tôn, và cùng nhau thưởng thức mùa Xuân Di Lặc ấm áp và trọn vẹn.

On occasion of the Spring of the Dragon Year – 2012, on behalf of the Editorial Board of the Dhammacakkhu's homepage, we would like to offer our best wishes to Monastic and lay people, Buddhists and non-Buddhists along with their relatives and beloved ones that dwell in steadiness and instill the light of the World-Honored One’s loving-kindness, compassion and wisdom, and enjoy the Spring of warm and perfect Maitreya together.

Ven. Thich Trung Sy

Kính mời qúy vị xem movie đoạn trích về Đức Di Lặc trong bài "Xuân Từ Bi" của Thích Trừng Sỹ.
(Please click to watch the movie of some sentences from "The Compassionate Spring" by Ven. Thich Trung Sy)











Kính mời qúy vị xem movie đoạn trích về Năm Điều Tỉnh Thức trong bài "Đức Phật- Vị Hiện Thân của Hoà Bình" của Thích Trừng Sỹ.

(Please click to watch the movie of 'Five Awakening Things' from "The Buddha-the Embodiment of Peace" by Ven. Thich Trung Sy)



Những câu và đoạn văn được trích dẫn từ các bài viết về Xuân củaThích Trừng Sỹ.

(Sentences and paragraphs quoted from Thich Trung Sy’s Writings about Spring)


(Xin bấm vào xem movie slideshow )
(Click to watch the movie slideshow)




Trang nhà xin giới thiệu hình ảnh phóng sự Thầy Thích Trừng Sỹ trong chương trình "Món Quà Từ Tâm" của Chùa Phổ Quang thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah ngày 14 tháng 1-2012.

"Compassion Gifts" (Jan. 14, 2012)

Những hình ảnh Phật sự tại Chùa Phổ Quang, tiểu bang Utah ngày 14 tháng 1, năm 2012.

Pictures of Buddhist activities at Phổ Quang Temple in Utah State on January 1, 2012.

(Click to watch this movie at Pho Quang Temple) 



Phổ Quang Temple-Vietnamese Unified Buddhist Association, Utah Slideshow

Click to watch Slideshow

Giác ngộ và tỉnh thức đều bắt nguồn từ pháp hành.
Vững chãi và thảnh thơi đều bắt nguồn từ pháp hành.
An lạc và hạnh phúc cũng đều bắt nguồn từ pháp hành.
Xuyên qua pháp hành, chúng ta có đủ các chất liệu ấy.
Theo truyền thống của Phật giáo Bắc truyền, ngày Mùng tám tháng mười hai âm lịch, khoảng cuối tháng mười hai thường lịch, là ngày thành đạo của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Để tưởng nhớ ánh sáng giác ngộ đức Thế Tôn, chúng con nguyện cùng nhau thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh pháp bằng cách an trú sâu vào pháp học, pháp hiểu, pháp hành và pháp lạc.

Enlightenment is derived from Dharma practice.
Steadiness and relaxation are derived from Dharma practice.
Peaceful joy and happiness are alsoderived from Dharma practice.
Through Dharma practice, we have enough of the substances.
According to Mahayana Buddhismtradition, the eighth of lunar December, about the end of common calendar December, is the Bodhi Day of Sakyamuni Buddha.
To commemorate the light of Hisenlightenment, we vow to light up the torch of the Dharma together by dwelling deeply in Dharma learning, Dharma understanding, Dharma practice and Dharma peace.



By Ven. Thich Trung Sy




Năm 2011 sắp qua, năm 2012 đang tới. Vạn vật trong vũ trụ đều biến chuyển không ngừng, nhưng chỉ có một cái bất diệt không thay đổi, đó là tấm lòng từ bi.
Vài mươi năm trước thì ta chưa có,
Vài mươi năm sau có cũng hoàn không
Cuộc đời có có không không
Chỉ còn động lại tấm Lòng Từ Bi.

Nhân dịp năm mới, kính chúc quý vị, người thân và người thương trong gia đình của quý liệt vị thân tâm thường an lạc, và an trú vững chãi ở tấm lòng Từ Bi và Trí Tuệ để đem lại an lạc và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.
CHÚC MỪNG NĂM MỚI ĐẾN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI!

The year 2011 is about to pass, the year 2012 is going to come. All living things and living beings are changing and unending, but there is only the everlasting thing unchanging, that is, the Compassion Heart.



“Several tens of years before, we would not have been born yet,
Several tens of years after, we were born and will die.
Our lives only exist on earth in a limited time,
But our compassionate hearts are kept forever in everyone's minds."
On the occasion of Happy New Year, I would like to wish you, your beloved ones and relatives in your families to be well and happy, and to dwell steadily in the Compassion and Wisdom Hearts so as to bring peaceful joy and well-being to the many all over the planet.

HAPPY NEW YEAR TO ALL!
By Ven. Thich Trung Sy


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật






Với cái nhìn chánh tri kiến, chúng ta có duyên lành học hỏi, hiểu biết, và phân biệt chánh Pháp là gì và không phải chánh Pháp là gì.
Chánh pháp (Dharmā) có nghĩa là thấy biết chân chánh (đúng), tư duy chân chánh, hành động chân chánh, nghề nghiệp chân chánh, siêng năng chân chánh, nhớ nghĩ chân chánh, và chuyên tâm chân chánh (Con Đường chánh/hòa bình có tám nhánh).
Không phải chánh pháp (non-Dharmā) có nghĩa là thấy biết không chân chánh (sai), tư duy không chân chánh, hành động không chân chánh, nghề nghiệp không chân chánh, siêng năng không chân chánh, nhớ nghĩ không chân chánh, và chuyên tâm không chân chánh (Con Đường không chân chánh/ không hòa bình có tám nhánh).
Là những hành giả tu tập ngon lành, với cái tâm đại hùng, đại lực, đại bi, và đại trí, chúng ta có thể thực tập và ứng dụng chánh pháp của đức Thế Tôn vào trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta để đem lại hòa bình và hạnh phúc cho số đông, và đồng thời, chúng ta có thể mạnh dạn ghi nhận, tiếp xúc và loại trừ tà pháp.

Nhân dịp Giáng Sinh, mến kính chúc quý vị, người thân người thương trong gia đình của quý vị an vui và hạnh phúc.
With right and understanding visions, we have good conditions to learn, to understand, and to discriminate what the Dharmā (teachings) are and what the non-Dharmā (non-teachings) are. 
The Dharmā means right view, right thinking, right speech, right action, right livelihood, right effort, right mindfulness and right concentration (the Noble/Peaceful EightfoldPath).
The non-Dharmā means wrong view, wrong thinking, wrong speech, wrong action, wrong livelihood, wrong effort, wrong mindfulness and wrong concentration (the Unnoble/ Unpeaceful EightfoldPath).
As well-educated practitioners, with our minds of great hero, great power, great compassion, and great wisdom, we can practice and apply the World-Honored One’s Dharmā in our daily lives so as to bring peace and happiness to the many, and at the same time, we can strongly recognize, contact, and give up the non-Dharma.

On the occasion of Merry Christmas, may you and your loved ones and relatives in your families be joyful and happy.

Nam Mô Phật Đà. Lành thay! Lành thay! Lành thay!

Nhân dịp Lễ Tạ Ơn, năng lượng từ bi được xuất phát từ trái tim thương yêu và hiểu biết của chúng ta được gởi tới pháp giới chúng sinh trên hành tinh này an vui và hạnh phúc bằng cách làm thiện, nói thiện, và nghĩ thiện cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.

南無佛陀. 善哉! 善哉! 善哉!.

Namo Buddhaya! Well-done! Well-done! Well-done!

On occasion of Thanksgiving Ceremony, compassionate energies originated from our loving and understanding hearts are transmitted to human things and beings on the planet peacefully and happily by doing good, saying good, and thinking of good for others and for ourselves right here and right now in this life.

Thich Trung Sy

Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook



08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)













FaceBookVideos




How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities



08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh Phúc







Chanting at Phap Nhan




Song Here and Now movie



chuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTO



New Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ