Phap Nhan Temple

The Tranquil Dwelling Tradition in Buddhism
Truyền thống An Cư trong đạo Phật

An Cư là nét đẹp, nét truyền thống đặc thù của đạo Phật, có mặt tại Ấn Độ trên hàng nghìn năm. An Cư là một dịp tốt, thuận tiện, và thích hợp cho các hàng đệ tử của đức Thế Tôn gặp mặt với nhau, vun trồng giới đức, trau giồi đạo hạnh, xây dựng tình huynh đệ, tình pháp lữ đồng tu trong tinh thần tập thể, hòa hợp, đoàn kết, tương trợ, tương thân, tương ái, và tương kính theo đúng con đường Giới, Định, và Tuệ.

The Tranquil Dwelling Tradition in Buddhism

The Tranquil Dwelling, which is a beautiful feature, a specifically traditional feature of Buddhism, has been present in India for more than thousands of years. The Tranquil Dwelling is a good, favorable, and appropriate opportunity for the World-Honored One’s disciples to meet together, to cultivate virtuous precepts, to improve pious behavior, to build brother/sisterhood, the sentiment of Dharma friends cultivating together in the spirit of collectivity, harmony, solidarity, interdependence, mutual affection, mutual love, and mutual respect, according to the right path of Virtue, Concentration, and Wisdom.
Ban đầu, An Cư là một tập tục và truyền thống chung cho các vị tu sĩ và ẩn sĩ của các giáo phái và các tôn giáo khác nhau ở Ấn Độ cổ đại. Sau đó, An Cư được đức Phật và các hàng đệ tử của Ngài khéo tiếp nhận, chọn lọc, duy trì, phát triển, áp dụng, và thực hành phù hợp với Phật pháp từ thời đức Phật cho tới ngày hôm nay.
At first, the Tranquil Dwelling was a general custom and tradition for monastics and hermits of the various sects and religions in ancient India. Later, the Tranquil Dwelling was skillfully received, adopted, maintained, upheld, developed, applied, and practiced by the Buddha and His disciples in accordance with the Buddha Dharma from the Buddha’s time right up to the present.
An Cư là một từ ghép của âm Hán Việt; nghĩa đen của An có nghĩa là yên tĩnh, là yên lặng, là dừng lại…, và nghĩa bóng của An có nghĩa là tập trung, là có mặt, là hiện diện, …; Chữ có nghĩa là chỗ, là trú xứ, là nơi chốn, là Già lam, là Trung tâm tu học, là bây giờ và ở đây, v. v … Vậy, An Cư có nghĩa là các hành giả cùng nhau có mặt tại nhiều trú xứ Già lam khác nhau trong các địa phương và quốc độ khác nhau trong tinh thần tinh tấn, an lạc, hòa hợp, và đoàn kết để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tu tập, và nếm được pháp học, pháp đàm, pháp hành, pháp lạc, v. v …
An Cư (Tranquil Dwelling) is a compound word of Sino-Vietnamese; the literal sense of An means tranquility, quietness, stop, etc., and the figurative sense of the An means to gather together, to attend, to be present, etc.; The word means place, dwelling, abode, Temple, Center of cultivation and learning, here and now, etc. Thus, An Cư means that practitioners gather together at many various Temples in different localities and countries in the spirits of diligence, peacefulness, harmony, and solidarity in order to exchange, to share the experience of cultivation, and to enjoy Dharma learning, Dharma talk, Dharma practice, Dharma joy, etc. 


Nhìn về các khía cạnh khác của lịch sử Phật giáo kéo dàn gần ba nghìn năm, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nguyên do của việc An Cư được đức Thế Tôn và các đệ tử của Ngài chọn và thanh lọc như sau:
Looking at the various aspects of Buddhist history stretching back nearly three thousand years, we can learn more about the reason that Tranquil Dwelling was adopted and purified by the World-Honored One and His disciples:
Sau khi đức Phật giác ngộ viên mãn dưới cây Bồ đề (Bodhi), và sau khi Phạm thiên Sahampati[1] ba lần thỉnh cầu đức Phật trụ thế ở đời để giảng dạy Phật pháp cho chúng sinh. Đức Phật đồng ý chấp nhận các lời thỉnh cầu của Phạm thiên, và bắt đầu chuyển vận bánh xe chánh pháp tại Vườn Nai – Lộc Uyển (Sarnath). Ban đầu, đức Phật hóa độ 5 anh em của tôn giả A Nhã Kiều Trần Như (Aññā Kondañña) làm đệ tử.[2] Sau đó, Da Sá, gia đình Da Sá, bạn bè của Da Sá, v. v… cũng được đức Phật độ làm đệ tử bằng cách đọc lên 3 nương tựa: Nương tựa Phật, nương tựa Pháp, và nương tựa Tăng.[3] Với năng lực tu tập, từ bi và trí tuệ, uy nghi, và uy tín của Ngài, đức Phật thu nhiếp và giáo hóa rất nhiều hạng người khác nhau không phân biệt giai cấp, tôn giáo, màu da, và chủng tộc.
After the Buddha had attained perfect enlightenment under the Bodhi tree, and after He had been entreated three times by Brahma Sahampati[4] to remain in the world in order to teach the Buddha Dharma to human beings. The Buddha agreed to accept Brahma’s requests, and started the first turning of the Dharma Wheel in the Deer Park at Sarnath. Initially, the Buddha taught the five brothers of the Honored Elder Aññā Kondañña to make His disciples.[5] After that, Dasa, whose family, friends, etc. were also taught by the Buddha, became His disciples by reading out three Refuges: Taking refuge in the Buddha, taking refuge in the Dharma, and taking refuge in the Sangha.[6] With the energies of His cultivation, loving-kindness, compassion and wisdom, majesty and prestige, the Buddha accepted and taught many different kinds of people irrespective of caste, religion, color, and race.Tuy nhiên, khi các vị đệ tử của đức Phật càng ngày càng nhiều, trong Tăng đoàn, có vài vị bất hảo, đặc biệt là nhóm sáu vị Tỳ kheo, suy nghĩ, nói năng, và hành động thiếu chánh niệm và tỉnh giác, họ đi ra đường và dẫm đạp các côn trùng trong mùa xuân, mùa hạ, và mùa đông. Lúc đó, những người Phật tử và không phải Phật tử chê bai hành vi của họ và nói: “Các vị đệ tử của Sa Môn Cồ Đàm du hành trong khắp nhân gian, dẫm đạp các côn trùng, không có thời gian dừng lại một chỗ để tu tập.[7] Khi nghe việc này, đức Phật dạy bảo các đệ tử của Ngài mỗi năm phải tổ chức An Cư kiết hạ theo thời tiết và khí hậu ở các vùng và quốc độ khác nhau cho thích hợp.
However, when the disciples of the Buddha became more and more numerous, within the Sangha there were several un-virtuous followers, especially a group of six monks, who, thinking, talking, and acting lack of mindfulness and awareness, went out on a road and stepped on insects in spring, summer, and winter. At that time, Buddhists and non Buddhists disparaged their beharior and said: “Sramana Gautama’s disciples, who travel everywhere, step on insects, and do not have time to stop for a place to cultivate.[8] When hearing this thing, the Lord Buddha taught His disciples to hold the Tranquil Dwelling of the Summer or Rains Retreat (Vassa) every year according to the weather and climate in various regions and countries for suitability.
Thực vậy, An Cư kiết hạ là dịp tốt nhất để mỗi hành giả phát triển nội tâm, tu tập Giới, Định, và Tuệ, xây dựng Tăng thân, pháp thân, và Phật thân, làm ruộng phước tốt nhất cho các hàng Phật tử tại gia gieo trồng.
Indeed, the Tranquil Dwelling of the Summer or Rains Retreat (Vassa) is the best opportunity for every practitioner to develop his or her inner mind, to practice Virtue, Concentration, and Wisdom, to build up the Sangha body, the Dharma body, and the Buddha body, to make the best merit field for lay Buddhists sow and plant. Theo truyền thống Phật giáo Bắc truyền, thời gian An cư kiết hạ thường diễn ra vào sau tuần lễ Phật Đản. Thông thường, nó gồm có 3 tháng, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, kéo dài tới ngày 16 tháng 7 âm lịch. Theo truyền thống Nam truyền, thời gian An Cư cũng gồm có 3 tháng, bắt đầu từ ngày 16 tháng 6 tới ngày 16 tháng 9 âm lịch.
According to the tradition of Mahayana Buddhism, time of the Tranquil Dwelling of the Summer or Rains Retreat (Vassa) usually occurs after Vesak Week. Normally, it consists of three months, starting from April 16, and lasting to July 16 of the lunar calender. According to the tradition of Theravada Buddhism, the Tranquil Dwelling time also consists of three months, starting from June 16, and ending to September 16 of the lunar calendar. Tuy nhiên, ở xã hội phương Tây như nước Mỹ, Pháp, Anh, Đức, v. v …, tùy theo quốc độ, trú xứ, và địa phương khác nhau, các hành giả An Cư của các Tự viện và của các truyền thống Phật giáo khác nhau có thể tổ chức thời gian An Cư cho thích hợp.
However, in Western societies such as the United States of America, France, England, Germany, etc., according to different countires, residences, and localities, the Tranquil Dwelling practitioners of Temples and of various Buddhist traditions are able to organize the Tranquil Dwelling time for suitability.
Ví dụ, khi khóa An Cư khai hạ vào sáng ngày 16 tháng 4, các hành giả An cư phải tranh thủ có mặt một ngày hoặc trước đó, để nghỉ ngơi và để nhận biết chỗ ăn, chỗ ở, chỗ ngủ nghỉ, v. v… tại nơi trú xứ mà mình tham gia An cư.
For example, when the Tranquil Dwelling Course opens the Summer or Rains Retreat (Vassa) on April 16, the tranquil Dwelling practitioners must arrange to be present a day or so before, to rest and to recognize where to eat, where to stay, where to sleep, etc. in the residence where they attend the tranquil Dwelling.
Lúc bắt đầu thời gian An Cư, khi tụ tập tại một trú xứ An Cư thích hợp, các hành giả có một cuộc họp vui vẻ để tổ chức chương trình và thời gian tu học, như giảng pháp, tụng Giới, tụng Kinh, niệm Phật, thiền hành, thiền tọa, v. v… Vào đầu giờ của ngày An Cư đầu tiên, các hành giả An Cư tiến hành một buổi Lễ đối thú – đối thú có nghĩa là người này đối mặt với người kia và đọc lên những lời tác bạch tâm nguyện tu học của mình cho mỗi người nghe, thấy, và biết cách để chỉ bảo thêm, và ngược lại, người kia cũng làm như vậy.
At the beginning of the Tranquil Dwelling period, when gathering in a suitable residence of the Tranquil Dwelling, practitioners have a joyous meeting to organize programs and times of cultivation and learning, such as Dharma teaching, precepts chanting, Sutras chanting, recitation of the Buddha’s names, walking meditation, sitting meditation, etc. At an early hour of the first Tranquil Dwelling day, the Tranquil Dwelling practitioners conduct a Ceremony, face to face with each other – face to face means that this person faces that person and reads the sincere inviting words of his or her cultivation and learning for every person to hear, to see, and to know how to instruct more, and vice versa, that person also practices it like this.  Tại trú xứ An Cư, các hành giả An Cư cung thỉnh Hòa thượng Thích Giáo Giới (Preceptor of the precepts) làm vị luật Sư chứng minh buổi Lễ An Cư. Vị luật Sư này nương theo Đại chúng để nhắc nhở, dạy dỗ, khuyên bảo… Khi vị luật Sư chứng minh được Đại chúng chọn và thỉnh mời, ba vị hành giả An Cư lần lượt đi tới quỳ trước mặt Vị luật Sư, một trong 3 vị hành giả tác bạch và thưa rằng:
In the Tranquil Dwelling residence, practitioners invite the Most Venerable Thích Giáo Giới (Preceptor of the precepts) to act as a Dharma Attorney demonstrating the Tranquil Dwelling Ceremony. This Attorney relies on the Great Assembly to remind, to teach, and to advise, etc. When he has been chosen and invited by the Great Assembly, three Tranquil Dwelling practitioners go to kneel down in front of him, one of three declares and says:
Kính bạch Hòa thượng Giáo Giới! Chúng con pháp danh là Hòa Hợp, An Lạc, và Vững Chãi. Hôm nay tại ngôi Già Lam này, chúng con có đủ duyên lành nương theo uy đức của Hòa thượng để cùng với Đại chúng tu, học, sống chung, và sinh hoạt với nhau trong khoảng thời gian 10 ngày, 15 ngày, hay 90 ngày … Trong suốt thời gian An Cư và tu học tại đây, là những vị xuất Sĩ, chúng con được sắp xếp theo tuổi thọ giới (hạ lạp), An Cư kiết hạ (Vassa), và công đức tu tập. Y như pháp như luật, chúng con thọ nhận phòng ở, đồ ngủ nghỉ, chỗ ngồi cúng quá đường với Đại chúng. Ngưỡng mong Hòa thượng chứng minh và cho phép chúng con bày tỏ tấm lòng thành khẩn của chúng con! [9]
Dear the Most Venerable Preceptor of the Precepts! Our Dharma names are Harmony, Peacefulness, and Steadiness. Today at this Temple, we have enough good opportunity to take refuge in the majesty and virtue of the Most Venerable in order to join together with the Great Assembly to cultivate, to learn, and to live together in a period of 10 days, 15 days, or 90 days, etc. During the whole time of the Tranquil Dwelling, cultivation, and learning here, as Monastics, we are arranged according to the age of the precepts receiving, the Tranquil Dwelling of the Summer or Rains Retreat (Vassa), and the merit of cultivation. Relying on the Dharma law, we receive accommodation, pillow, banket, sleeping bag, our seat position to have a mindful and traditional lunch with the Great Assembly. We respectfully expect the Most Venerable to joyfully approve and allow us to express our sincere hearts![10]

Tiếp theo, đại diện chúng An Cư, một vị hành giả đọc lớn lên các ranh giới của Già Lam An Cư như hướng Đông tính từ ngôi nhà Tinh Tấn; hướng Nam tính từ ngôi nhà Tu Tập; hướng Tây tính từ ngôi nhà Áp Dụng, và hướng Bắc tính từ ngôi nhà Thực Hành. Khi các ranh giới được quy định xong, trong quá trình tham gia An Cư, vị hành giả nào có công tác cá nhân hoặc của Tăng chúng, đi ra khỏi ranh giới An Cư, thì phải tác bạch trước Đại chúng như sau:
Next, representing the Tranquil Dwelling Assembly, a practitioner read out the boundaries of the Tranquil Dwelling Temple such as the East counted as a house of Diligence; the South counted as that of Cultivation; the West counted as that of Application; and the North counted as that of Practice. When the boundaries are completely specified, in the process of attending the Tranquil Dwelling, a practitioner has his or her individual mission, or mission of the Sangha, goes out of the Tranquil Dwelling boundaries, he or she must say these inviting words in front of the Great Assembly:
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Kính bạch Hòa thượng và Đại chúng, Con pháp danh là Chánh Niệm, hôm nay con có công tác Phật sự, đi ra khỏi cương giới Già Lam An Cư khoảng 1 giờ, 1 buổi, 1 ngày…  Khi xong công tác Phật sự, con trở về trú xứ An cư, tiếp tục nương Đại chúng để tu học. Ngưỡng mong Hòa thượng và Đại chúng hoan hỷ liễu tri![11] 
Namo Original Master Sakyamuni Buddha, Dear the Most Venerable and Great Assembly, my Dharma name is Mindfulness, today I have a Buddhist activity, and must go out of the boundaries of the Tranquil Dwelling Temple about an hour, half a day, or a day, etc. When completing the Buddhist activity, I turn back to the Tranquil Dwelling residence, continue to take refuge in the Great Assembly to cultivate and to learn. Therefore, I respectfully expect the Most Venerable and the Great Assembly to happily approve my sincere speech![12]Trong Khóa An Cư có Lễ Bố Tát (Uposatha)[13]; trong buổi Lễ này, một vị hành giả được Đại chúng chọn để tụng giới pháp, các hành giả còn lại lắng nghe và ôn lại giới Pháp mà mình đã thọ. Kết thúc khóa An Cư, có buổi Lễ Tự Tứ (P. Pavāraā; âm Việt – Hán là Bát Hòa La 钵和);[14] Trong từ phiên âm Hán-Việt, Tự có nghĩa là mình, là chính mình; Tứ có nghĩa là thỉnh cầu, là soi sáng. Vậy Tự Tứ có nghĩa là tự nguyện, tự giác, phát lồ, và tự mình thỉnh cầu hành giả An Cư soi sáng cho mình những điểm ưu và những điểm khuyết “được thấy, được nghe, và được nghi” trong tinh thần hòa hợp và đoàn kết của cá nhân và của Đại chúng.
In the Tranquil Dwelling Course there is a Ceremony of Uposatha.[15] In this Ceremony, a practitioner is chosen by the Great Assembly to read the Dharma precepts, the remaining practitioners listen and review the Dharma precepts they have received. At the end of the Tranquil Dwelling Course, there is a Ceremony of Tự Tứ (Pāli Pavāraā;[16] Chinese 钵和); in Chinese-Vietnamese transliteration word, Tự means I, myself, one, oneself; Tứ means invitation, illumination, or enlightenment. Thus, Tự Tứ means voluntariness, self-awareness, confession, and one invites the Tranquil Dwelling practitioner to illuminate one’s strengths and weaknesses “seen, heard, and suspected” in the spirits of harmony and solidarity of the individual and the Great Assembly.
Khi những ưu điểm của mình được khen ngợi và tán dương, thì tự mình cố gắng duy trì, nuôi dưỡng, và phát triển thêm lên. Hoặc, khi những khuyết điểm của mình được nhắc nhở và chỉ bảo, thì tự mình ghi nhận, sửa đổi, chuyển hóa, và loại bỏ dần bằng cách sám hối với tự thân và với Đại chúng.
When one’s strengths are eulogized and praised, one tries to maintain, nurture, and develop them. Or, when one’s weaknesses are reminded and instructed, one accepts, corrects, transforms, and eliminates them step by step by doing penance by oneself and with the Great Assembly.Những gì thảo luận trên đây có thể áp dụng và thực hành vào trong đời sống thiền môn vào mỗi một tháng một hay hai lần. Khi các vị xuất sĩ áp dụng và thực hành Phật pháp thích hợp, thì các vị không những an vui, mà thầy bạn và các huynh đệ của các vị cũng đều được an vui. Tuy nhiên, trong đời sống gia đình và lứa đôi, nếu cha, mẹ, vợ, chồng, và con cái có thể áp dụng và thực hành tốt đẹp, thì tự thân của mỗi người được an vui, gia đình và dòng họ hai bên nội ngoại cũng đều được hạnh phúc.
What is discussed above can be applied and practiced into the life of the Temple in every month once or twice. When monastics apply and practice the Buddha’s Dharma properly, they are not only happy, but their Master, Dharma brothers, and sisters are also happy. However, in the lives of family and couples, if parents, spouses, and children can apply and practice it well, each person becomes happy, his or her family and relatives also get happy.
Thực vậy, sau khi Lễ Tự tứ xong, một vị đại diện trong Chúng hành giả An Cư đọc lên các ranh giới của Già Lam An Cư đã được đề cập hôm trước của ngày đầu An Cư, và nói rằng: “Hôm nay là ngày giải chế ra Hạ; giới trường tại trú xứ Già lam An Cư này được khai mở. Các hành giả An Cư có thể ra khỏi trú xứ An Cư phù hợp với cương giới mà trường hạ quy định. Nay xin kính trình lên Đại chúng hoan hỷ liễu tri. [17]
Indeed, after finishing the Ceremony of Tự Tứ (Pavāraā), a representative of the Tranquil Dwelling practitioners Assembly reads up the boundaries of the Tranquil Dwelling Temple previously mentioned on the Tranquil Dwelling first day, and says: “Today is the day of completion of the Tranquil Dwelling Course of the Retreat; the boundaries of residence of this Tranquil Dwelling Temple are opened and removed. The Tranquil Dwelling practitioners may now go out of the Tranquil Dwelling residence in accordance with the boundaries whose school of the Summer or Rains Retreat (Vassa) prescribed. Now, I would like to respectfully, clearly, and happily submit this to the Great Assembly.[18]
Khi hiểu, áp dụng, và thực hành được như vậy, thì hành giả có thể gặt hái được những hoa trái an lạc và hạnh phúc đích thực ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Nhờ An Cư kiết hạ, nên mỗi hành giả có thêm một giai đoạn tu tập và công đức hành trì Phật pháp bằng cách nuôi dưỡng, tô bồi, và phát triển giới hạnh, đức hạnh, và đạo hạnh. Các năng lượng tu tập, thương yêu, hiểu biết, thông cảm, tha thứ, bao dung, độ lượng, an lạc, và hạnh phúc của Tăng đoàn đều tăng trưởng.  Chư Phật, Chư hộ pháp, Chư thiện thần, và quý Phật tử đều rất hoan hỷ.
When understanding, applying, and practicing like this, the practitioners can reap flowers and fruits of authentic peacefulness and happiness right here and right now in the present life. Thanks to the Tranquil Dwelling of the Summer or Rains Retreat (Vassa), every practitioner has had one more stage to cultivate and merit to practice the Buddha Dharma by nurturing, beautifying, and developing the precepts of conduct, virtue of conduct, and piousness of conduct. The energies of cultivation, love, understanding, sympathy, forgiveness, tolerance, generosity, large-heartedness, peacefulness, and happiness of the Sangha have grown. The Buddhas, the Dharma guards, the good gods, and the Buddhists are very happy.
Ở điểm này, chúng ta tìm hiểu thêm về từ Tăng đoàn; tiếng Pāli của Tăng đoàn là Sangha; Sangha có nghĩa là hòa hợp và đoàn kết, chánh niệm và tỉnh giác, vững chãi và thảnh thơi. Sangha có nghĩa là một Đoàn thể tu tập gồm 4 người trở lên. Sangha bao gồm 2 Chúng lớn: Chúng xuất sĩ và chúng cư sĩ; Chúng xuất sĩ gồm có quý sư thầy và quý sư cô; Chúng cư sĩ gồm có cư sĩ nam và cư sĩ nữ.
At this point, we learn more about the word Sangha; Sangha in Pāli means harmony and solidarity, mindfulness and awareness, steadiness and relaxation. Sangha means that a Congregation of cultivation consists 4 people or more. Sangha includes two big Assemblies: the Assembly of monastics and that of lay people; the Assembly of monastics consist Buddhist monks and nuns; that of lay people consist of lay men and lay women. 
Theo lời Phật dạy, trong mùa An Cư kiết hạ, khi Chúng xuất sĩ tu tập, học pháp, và hành pháp, thì Chúng cư sĩ cũng tu tập, học pháp, và hành pháp, đặc biệt là hộ trì chánh pháp. Nương vào chiếc y vàng giải thoát và hình bóng an lạc của Tăng đoàn, ngoài việc học đạo, hiểu đạo, và hành đạo, Chúng cư sĩ còn phát tâm hộ trì chánh pháp bằng cách cúng dường bốn thứ: 1. Đồ mặt, 2. Đồ ngủ nghỉ như mền, gối, túi ngủ… 3. Thuốc men, và 4. Đồ ăn thức uống.
According to the Buddha’s teachings, in the Tranquil Dwelling season of the Summer or Rains Retreat (Vassa), when the Assembly of monastics cultivate, learn the Dharma, and practice the Dharma, the Assembly of lay people also cultivate, learn the Dharma, and practice the Dharma, especially protect the Dharma. Taking refuge in a liberatingly brown robe and the peaceful image of the Sangha, in addition to learning Buddhism, understanding it, and practice the Dharma, the Assembly of lay people still develop their sincere hearts to protect Buddhism by offering the four things: 1. Robes or clothes, 2. Sleeping and resting things such as blankets, pillows, sleeping begs, etc. 3. Medications , and 4. Food and drink.

Sau khi khóa An Cư kiết hạ gần mãn, để tái tạo và nhìn thấy lại truyền thống và hình ảnh khất thực của đức Phật và Tăng đoàn, Chúng xuất sĩ, tức các hành giả An Cư đi khất thực quanh trú xứ để Chúng cư sĩ có dịp nuôi dưỡng và phát triển tâm thành bố thí và cúng dường tịnh tài và tịnh vật cho trú xứ và hành giả an Cư. 
After the Tranquil Dwelling Course of the summer or rains Retreat (Vassa) nearly finishes, to recreate and to look again at the tradition and the images of the Buddha’s and the Sangha’s begging for alms, the Assembly of monastics, that is, the Tranquil Dwelling practitioners go for alms around the residence for the Assembly of lay people to have a good opportunity to nurture and to develop their devout hearts of giving alms and offering pure possessions and pure belongings for the residence and for the Tranquil Dwelling practitioners. 
Khi hiểu và thực hành được như vậy, thì cả Chúng xuất sĩ và cư sĩ đều cùng nhau đi trên con đường an vui, giác ngộ, và giải thoát, và cùng nhau đem lại an lạc và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay tại thế gian này.
When understanding and practicing those teachings like this, both the Assemblies of monastics and lay people travel together on the path of peacefulness, enlightenment, and freedom, and together bring authentic joyfulness and happiness to themselves and to others right in this world.Như vậy, khi kết thúc khóa An Cư kiết hạ hằng năm, Chúng xuất sĩ trải nghiệm thêm một giai đoạn đạo hạnh, đức hạnh, và tuệ hạnh. Trong khi đó, Chúng cư sĩ cũng đạt thêm công đức, ân đức, và tuệ đức. Cả hai Chúng này đều nương tựa và hỗ trợ với nhau như hình với bóng, như nước với sóng, và cùng nhau góp phần đưa đạo Phật đi về tương lai xán lạn huy hoàng trên khắp thế gian này.
Thus, when completing the Tranquil Dwelling Course of the annual Summer or Rains Retreat (Vassa), the Assembly of monastics have experienced one more stage of pious conduct, virtuous conduct, and wise conduct. Meanwhile, the Assembly of lay people also has acquired more merit, gratitude of virtue, and wisdom of virtue. Both of these Assemblies depend on and support one another like the image and its shadow, like water and its wave, and contribute together to bringing Buddhism into the future brightly and gloriously all over the world.
Trong khi nỗ lực trình bày bài viết này một cách sơ lượt và tóm tắt, người viết không sao tránh khỏi những thiếu sót, ngưỡng mong cho Chư tôn đức từ bi hoan hỷ chỉ giáo!
In attempting to present this writing concisely and briefly, the writer cannot avoid shortcomings, and respectfully expects the venerably honored Ones to be compassionate and joyously teaches him!  
Cuối cùng, chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho quý vị, xuất sĩ và cư sĩ, chư vị hộ pháp và hoằng pháp, cùng quý Phật tử gần xa, vô lượng an lạc, vô lượng kiết tường như ý.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Thích Trừng Sỹ


Finally, we beg to pray that the thankful blessings of the Triple Gem support and uphold you, monastics and lay people, Dharma protectors and Dharma preachers, along with all Buddhists, near and far, infinite peacefulness and infinite auspiciousness. 
Namo Original Master – Sakyamuni Buddha
Thích Trừng Sỹ


[1]  Xem http://phattue.org/node/544   Kinh Tương Ưng (Sayutta Nikāya), Tập I, Chương Sáu: Tương Ưng Phạm Thiên          

[2]  Xem Kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta) thuộc Tương Ương Bộ (Samyutta Nikaya, 56: 11).
[4]  See Connected Discourses (Sayutta Nikāya), the Section of Verses (Sagatha Vagga), 6. Brahma deities (samyutta – Brahma)
[5]  See the Sutta of turning the Dharma Wheel (Dhammacakkappavattana Sutta) of Connected Discourses on the Truths (Samyutta  Nikaya), 56: 11.
[11]  Như trang web ở trên
[12]  As the above mentioned web

THÔNG ĐIỆP VESAK LHQ 2018


 Hãy Thông Minh, Hòa Hợp, Đoàn Kết để xây dựng tình người, quê hương, và đất nướcChúng ta biết trong các cuộc biểu tình luôn hàm chứa các tâm hành bức xúc, khó chịu, phản đối, đối lập, thậm chí là bạo động và hận thù. Khi các cuộc biểu tình xảy ra là để phản đối lại những chính sách chưa rõ ràng hoặc không rõ ràng của gia đình trị và của chế độ hà khắc và độc tài.

Be Intelligent, Harmonious, United to build human love, native land, and nation


As we know in demonstrations there are always filled with mental formations of trouble, upset, protest, opposition, even violence, and hatred. When the demonstrations happen is to protest not clear policies yet or unclear policies of nepotism and of harsh and dictatorial regime.
 
Là những con người kém thông minh hoặc không thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự quậy phá, phá rối, và bạo động thường đi kèm với họ. Cuối cùng phe mình dớt phe ta. Phe mình bị bắt, bị nhốt, bị tra khảo, bị tù …. trong khi đó phe ta bị thiệt hại tài sản, kinh tế. xe cộ… Ở bên ngoài khi người ta có cơ hội nhìn vào và thấy được, thì họ vỗ tay và nghĩ rằng chúng ta thiếu và mất đoàn kết, hòa hợp, ý chí, và nghị lực bảo vệ đất nước và bảo vệ dân tộc.

As less intelligent people or unintelligent people, when going to the streets and demonstrate, the disturbance, disorder, and violence regularly go together with them. Finally our side hit ourselves. Our side is arrested, confined, tortured, imprisoned, etc., while our property, economy, vehicles, etc., are damaged. Outside when people have a chance to look at this and know it, they clap their hands and think that we lack and lose solidarity, harmony, will, and courage to protect the nation and the people.


Là những người thông minh, khi xuống đường biểu tình, sự ôn hòa, lịch sự, tử tế, và bất bạo động thường đi theo với họ. Chúng ta nên nghĩ rằng không có hạnh phúc nào bằng tình huyết thống, huynh đệ, quê hương, và dân tộc. Lúc bấy giờ ở bên ngoài nhìn vào, họ nghĩ và thấy rằng mình có tinh thần đại từ, đại bi, đại lực, đại trí, và đại dũng biết đoàn kết, hòa hợp, và hòa bình góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này.


As intelligent people, when going to the streets and demonstrate, the moderation, politeness, kindness, and non-violence frequently go together with them. We should think there is not as happiness as blood-relation, sister/brotherhood, native land, and nation. At that time, outside people look at this, they think and understand that we have the spirits of great loving-kindness, great compassion, great power, great wisdom, and great bravery to know to be united, harmonious, and peaceful to help to bring peaceful joy and happiness to the many all over this planet. 

Là người có trí, dựa vào tin tức thời sự nóng hổi, chúng ta cần phải thực tập sự lắng nghe, ghi nhận, nhìn nhận, hòa hợp, hòa giải, chỉnh sửa, sửa đổi, đối thoại, góp ý, và đóng góp. Từ việc thực tập tốt đẹp và thành công, chúng ta có thể chuyển hóa thù thành bạn, bạo động thành an vui, hạnh phúc, và hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau nghĩ rằng sự bảo vệ dân tộc là trên hết, quốc gia là trên hết, hòa hợp và đoàn kết là trên hết, phát triển văn hóa, kinh tế, đạo đức, trí tuệ, giáo dục, xã hội, cộng đồng… là trên hết.


As wise people, depending on hot news and information, we need to practice deep listening, acknowledgement, recognizance, harmony, reconciliation, correctness, amendment, dialogue, suggestion, and contribution. From practicing this well and successfully, we can transform enemies into friends, violence into peaceful joy, happiness, and peace. Let us think together the protection of the people is upmost, that of the nation is topmost, harmony and union are upmost, the development of culture, economy, ethics, wisdom, education, society, community, etc., is topmost.

Chúng ta ý thức rằng bạo động là khổ đau, hận thù là khổ đau, quậy phá là khổ đau, bắt bớ là khổ đau, thiếu thông minh là khổ đau, xâm chiếm là khổ đau, chiến tranh là khổ đau, v.v. và v.v… Ngược lại, chúng ta ý thức rằng hòa bình là hạnh phúc, an vui là hạnh phúc, hòa hợp là hạnh phúc, đoàn kết là hạnh phúc, bất bạo động là hạnh phúc, tình huynh đệ là hạnh phúc, v.v… Không ai muốn quê hương và dân tộc mình khổ đau và bất hạnh. Ngược lại, ai cũng muốn gia đình mình, quê hương mình, và dân tộc mình hòa bình và hạnh phúc.We are aware that the violence is suffering, hatred is suffering, disturbance is suffering, arrestment is suffering, less intelligence is suffering, invasion is suffering, fight is suffering, so on and so forth. Vice versa, we are aware that peace is happiness, peaceful joy is happiness, harmony is harmony, solidarity is happiness, non-violence is happiness, sister/brotherhood is happiness, etc. No one wants their native land and people to be suffered and unhappy. Conversely, everyone wants their families, native land, people to be peaceful and happy.

Qua những gì trình bày và thảo luận ở trên, khi hiểu và thực hành được như vậy, chúng ta an lạc, người thân người thương trong gia đình mình an lạc, quê hương mình hạnh phúc, thì đất nước của chúng ta có thể trở thành đất nước hòa bình và thịnh vượng sánh vai cùng với các nước trên thế giới.


Through what is presented and discussed above, when understanding and practicing so, we are peaceful, our loved ones and relatives get peaceful, our native land gets happy, our country can become the nation of peace and prosperity going abreast of the other countries in the world. 
Hôm nay, nhân mùa Phật Đản và mùa An Cư Kiết Hạ, nương tựa vào việc thực tập pháp học và pháp hành Phật pháp, chúng con cất lên tiếng nói chân thành và chia sẻ trong quá trình tu học của chúng con.
Kính chúc mọi người thân tâm thường an lạc cùng nhau xây dựng quê hương và dân tộc hùng cường, hòa bình, thịnh vượng, an vui, và hạnh phúc bây giờ và ở đây ngay trong cuộc sống hiện tại.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
       

        Today, on occasion of the Vesak Season as well as the Summer Retreat, taking refuge in the Dharma learning and Dharma practice of the Buddhadharma, we lift up our sincere and sharing words in the process of our cultivation.
        May you all be well, happy, peaceful, healthy in the Dharma so that we may build the native land and nation of strength, peace, prosperity, peaceful joy, and happiness right here and right now in the present life.
Namo the Original Master Shakyamuni Buddhaya
By Thích Trừng Sỹ


SPECIFIC CHARACTERISTICS IN THE BUDDHA’S BIRTHDAY


1.     Nuôi dưỡng thánh thai.
        Khi biết mình bắt đầu mang thai và có con, mẹ của đức Phật, thánh mẫu Maya, nuôi dưỡng tâm từ bi bằng cách ăn chay và cả triều đình ăn chay. Con dân trong thành đều làm điều lành, nói điều lành, và suy nghĩ đều lành. Nhờ những việc làm an lành của bà, thai nhi được sinh ra, lớn lên, và trở thành một đức Phật lịch sử ở vườn Lâm Tỳ Ni – nước Nepal ngày nay cách đây 2642 năm. Ngài sáng lập ra đạo Phật; đạo của hòa bình. Lời dạy của ngài là lời dạy của hòa bình. Đệ tử của ngài thực tập hòa bình bằng cách không làm các điều ác, làm các việc lành, và giữ tâm ý trong sạch.

1.     Nurture a holy fetus
        When knowing she began to bring pregnancy and had a baby, the mother of the Buddha, named holy Maya, nurtured her compassion and loving-kindness heart by eating vegetable or vegan food. The people in the royal family did something wholesome, said something wholesome, and thought about something wholesome. Thanks to her wholesome actions, the fetus was born, grew up, and became a historical Buddha in Lumbini – Nepal today 2642 years ago. He founded Buddhism, the way of peace. His teachings are the teachings of peace. His followers practice peace by not doing evil, doing good, and purifying their minds.2.     Nuôi dưỡng chất từ bi và không bạo động
Trong ngày Phật đản sinh, con thú không bị giết, và ngược lại. Trong ngày sinh nhật của các vị sáng lập của các tôn giáo bạn, thì có hàng triệu con thú bị giết.

2.     Nurture characteristics of loving-kindness and compassion and non-violence
        In the Buddha’s birthday, animals are not killed, and vice versa. In the religious founder of another religion, there are millions of animals being killed.

3.     Điểm đặc thù thứ ba
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị vua hòa bình. Các vị đệ tử của ngài là những vị sứ giả hòa bình. Đạo Phật có mặt trên thế gian này xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Ngược lại, học lịch sử tôn giáo, chúng ta biết tất cả các tôn giáo đều có chiến tranh tôn giáo.
Chúng ta biết đất nước này hầu hết người dân ở đây theo đạo Tin lành, theo đạo Ky-tô-giáo. Trong các số đó, có các nhà chính trị, nhà tôn giáo, nhà khoa học, nhà giáo dục, vân vân… và đặc biệt là Liên Hiệp Quốc đều bình chọn đạo Phật là tôn giáo hòa bình vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại New York, Hoa Kỳ. Ngày nay, có các nguyên thủ quốc gia bao gồm Thủ Tướng Canada, Thủ Tướng Úc, Thủ Tướng Ấn Độ, và đặc biệt là Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ Barack Obama, John Kerry, và năm nay, Mike Pompeo, viết các bức thông điệp hòa bình trong văn hóa tâm linh và lịch sử tư tưởng của nhân loại trên khắp hành tinh này.   


3.     The third specific characteristics
        The Sakyamuni Buddha is the king of peace. His followers are messengers of peace. Buddhism has been present in the world in ancient time and now it has never had a religious war. Conversely, learning the history of religion, we know all religions had the religious war.  
We know in this country, almost people here follow Protestant, Catholicism. Among them, there are political leaders, religious leaders, scientists, educators, etc., and especially the United Nations have chosen Buddhism as religion of peace on December 15, 1999 in New York. Today, there are the heads of the countries including Canada Prime Minister, Australian Prime Minister, Indian Prime Minister, and especially the 44 president Barack Obama, John Kerry, and in this year, Mike Pompeo, Secretaries of State wrote the messages of peace in the spiritual culture and the history of thought of humankind all over this planet.
Hôm nay là ngày Lễ kỷ niệm đức Phật đản sinh, đức Phật thành đạo, và đức Phật Niết-bàn, chúng ta là những người Phật tử hay không phải Phật tử học hỏi, áp dụng, và thực hành lời Phật dạy vào trong cuộc sống hằng ngày để đem lại an vui và hạnh phúc cho mình và người cho xã hội này ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.Today is the day of ceremony to celebrate the Buddha’s Birthday, enlightenment, and passing away, we, the Buddhists or non-Buddhists, learn, apply, and practice the Buddha’s teachings in our daily lives to bring peace and happiness to ourselves and others to society right here and right now in the present life.

May you be well, may you be happy, may you be peaceful in the Dharma
Namo the Fully Enlightened Sakayamuni Buddhaya.

By Thích Trừng Sỹ
Ngày Của Mẹ

Hôm nay là ngày của Mẹ. Thật ra, chúng ta biết ngày nào cũng là ngày của Mẹ và của Ba, nhưng hôm nay mình chỉ đề cập tới ngày của Mẹ; Mẹ là người sinh mình ra, Mẹ là người nuôi mình lớn, Mẹ là người chăm lo mình, và Mẹ là người mong muốn mình thành tựu tốt đẹp trong cuộc đời.
Nhờ công ơn dạy dỗ của Mẹ, mà chúng ta trưởng thành trong cuộc đời. Công đức của Mẹ được ví cao và vững chãi như núi xanh, rộng sâu như biển cả. Thật rất là hạnh phúc cho những ai còn có Mẹ, thật là bất hạnh cho những ai không còn có Mẹ, và cũng thật là bất hạnh cho những ai còn có Mẹ mà không biết và không hiểu được công ơn sinh thành và nuôi dưỡng của Mẹ .


Những ai biết mình còn có Mẹ, thì hôm nay là ngày của Mẹ, chúng ta tặng cho Mẹ những đóa hoa lòng tươi thắm bằng những nụ cười tươi mát, hành động, và lời nói ái ngữ và dễ thương tới Mẹ. Nếu những ai ở xa, thì bằng phương tiện hiện đại ngày nay, mình hãy tranh thủ thực hiện cuộc điện thoại thăm Mẹ liền nha. Khi Mẹ nghe những lời thăm hỏi của mình thì Mẹ mình vui và khỏe liền.
Nếu Mẹ mình không còn ở đời, bằng những lời nói thiện, ý nghĩ thiện, và việc làm thiện của mình cho số đông thì mình nhất tâm cầu nguyện người Mẹ của mình được sinh về cõi lành.
Nhân mùa Lễ Phật Đản năm 2018, mến chúc quý vị an vui trong cuộc sống.
                                                                        By Ven. Thầy Trừng Sỹ
The Mother's Day

Today is the Mother's day. In fact, we know everyday is also the Mother's and Father's day, but this day we only mention the Mother's day; Mother is the person bearing birth to us, she is the person nourishing our growing up, she is the person looking after us, and she is the person wishing us to succeed well in the world.    
By teaching gratitude of hers, we have been growing up in the world. Virtuous merit of hers is exemplified highly and firmly as green mountain, immensely and deeply as the open sea. It is very happy for those who still have Mother, it is very unhappy for those who do not have Mother, and it is also unhappy for those who still have Mother but do not know and understand her meritorious gratitude and nurture.  


Those who know themselves still have Mom, right today is the Mother's day, we would like to offer our fresh heartfelt flowers by our fresh smiles, loving and pleasant actions and words to her. If those who live far away from her, by modern means today, we take advantage of making a call to greet her immediately. When she hear our greetings, she feels happier and better.
If she does not live in the world any longer, by our good words, good thoughts, and good actions for the many, we pray wholeheartedly for her to be born up to a wholesome realm.
On occasion of the Vesak Season 2018, may you all be well, healthy, and happy in life.

By Ven. Thầy Trừng Sỹ

THÔNG ĐIỆP VESAK LHQ 2018 
CỦA TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC ANTÓNIO GUTERRES

Thích Trừng Sỹ dịch
New York, ngày 1 tháng 5 năm 2018

Ngài Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu những nhận xét của mình vào mùa Lễ Vesak.
Kính thưa quý Ông quý Bà
Kinh thưa quý vị Quan Khách và thân hữu,
Tôi rất hân hạnh tham gia cùng với quý vị trong dịp kỷ niệm Lễ Vesak, một ngày Lễ thiêng liêng cho hằng triệu người Phật tử trên khắp thế giới.
Là Chủ Tịch của Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vừa đề cập, chúng tôi đánh dấu sự ra đời, giác ngộ, và nhập Niết-bàn của đức Phật. Trong dịp Lễ trọng đại này, những người Phật tử và không phải Phật tử có thể quán chiếu về cuộc đời của Ngài và rút ra nguồn cảm hứng từ những lời dạy của Ngài.
Sinh ra là một hoàng tử, người đã vượt lên trên lợi ích cá nhân và đi vào cuộc đời để giúp đời thêm vui bớt khổ. Những lời dạy giá trị của Ngài dựa trên tinh thần từ bi và trí tuệ.
Và như vậy, bức thông điệp của Ngài có liên quan mật thiết đến việc phục vụ nhân sinh.
Thế giới phải đối mặt với nhiều thách thức, từ xung đột tới sự biến đổi khí hậu, từ thành kiến tới việc gia tăng bất bình đẳng.
Chúng ta biết mọi người đang hướng về nội tâm, và một cuộc khủng hoảng đoàn kết đang hàn gắn lại. Phật pháp có thể truyền cảm hứng cho chúng ta trở thành các công nhân toàn cầu. (Mọi người trên khắp hành tinh này đang cùng nhau tu học Phật pháp). Trọng tâm trong đạo Phật về các phẩm chất giá trị vốn có của cuộc sống tìm thấy sự cộng hưởng ngày nay trong chương trình nghị sự năm 2030 của chúng tôi cho việc phát triển bền vững. 
Thế giới quan Phật giáo dạy chúng ta nhìn thấy rõ được chính mình như một phần quan trọng của thế giới, không phải làm chủ nhân của nó. Đạo Phật nhấn mạnh tinh thần khoan dung bất bạo động, giữ vững lập trường mạnh mẽ kêu gọi hòa bình.
Từ việc kêu gọi hòa bình, thay đổi khí hậu, đến việc nhân quyền, chúng ta biết rõ những lời Phật dạy có liên quan thiết thực đến công việc của Liên Hiệp Quốc ngày nay.
Bây giờ hơn bao giờ hết, tất cả chúng ta và các cộng đồng Phật giáo trên thế giới mỗi ngày phải thực tập bức thông điệp khoan dung, thiện cảm, và nhân bản đến với mọi người.
Chúng ta cùng nhau phản đối lại những ai kêu gọi xóa bỏ tình thương thành hận thù.
Nhân ngày đại Lễ Vesak, chúng ta hãy cùng nhau cam kết làm mới bằng các hành động cụ thể để thu hẹp những sự khác biệt, góp phần chăm lo những người bất hạnh, nghèo, khổ, và thực sự không bỏ rơi họ đằng sau những cảnh bất hạnh này khi chúng ta vạch cho mình một hướng đi tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người.
Cảm ơn tất cả quý vị.
Thích Trừng Sỹ chuyển ngữ

Nguyên văn bản Anh ngữ:The Secretary-General's remarks on the Day of Vesak


Ngài António Guterres, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc[1]
Secretary-General António Guterres
  
New York[2] 01 May 2018

The Secretary-General's remarks on the Day of Vesak [as delivered]

Excellencies,
Ladies and gentlemen,
Dear guests and friends,

I am pleased to join you in celebrating Vesak, a day that is sacred for millions of Buddhists around the world.
As the President of the General Assembly just mentioned, we mark the birth, enlightenment and passing of the Buddha. And on this occasion, Buddhists and non-Buddhists alike can reflect on his life and draw inspiration from his teachings.
Born a prince, he rose above self-interest and went into the world to help overcome human suffering. His teachings are based on the principle that compassion is central to enlightenment.  
And as such, his message of service to others is more relevant than ever.
The world faces numerous challenges, from conflict to climate change, from prejudice to growing inequality.
We see people turning inwards.
And we see a crisis of solidarity.  
The Buddha’s teachings can inspire us to become global citizens. And the focus in Buddhism on the inherent dignity of life finds resonance today in our 2030 Agenda for Sustainable Development.  
The Buddhist world view teaches us to see ourselves as a part of this world and not as its masters. And Buddhism’s emphasis on non-violence stands as a powerful call for peace.
From peace, to climate change, to human rights, we see how much the teachings of the Buddha are so relevant in the work of the United Nations today.
Now more than ever, Buddhist communities and all of us must give every day meaning to the Buddha’s message of tolerance, empathy and humanism.
We must resist those who seek to twist a call for love into a cry for hate.
And on this Day of Vesak, let us renew our commitment to bridge differences, care for the most vulnerable and truly leave no one behind as we navigate the path to a better future for all.

Thank you.


[1] https://www.un.org/sg/en

[2] https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-05-01/secretary-generals-remarks-day-vesak-deliveredThông Điệp Mùa Lễ Vesak[1] 2018
Của Mike Pompeo, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Thông Cáo Báo Chí 

Ngài Mike Pompeo 

Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Tại Thủ Đô Washington, DC.


Ngày 27, tháng tư, năm 2018


Thay mặt cho toàn thể nhân dân Hoa Kỳ, tôi xin gởi đến những lời chúc nồng nhiệt nhất tới những người khắp nơi trên thế giới đang làm Lễ Vesak.


Mỗi khi các cộng đồng Phật giáo khắp nơi đang làm lễ kỷ niệm sự Đản Sanh, sự xuất hiện của người trên thế gian này, và lòng quy ngưỡng giáo lý của đức Phật Sĩ-đạt-đa Gô-ta-ma, thì chúng ta hãy lắng động tâm tư của mình để cùng nhau suy ngẫm và tôn vinh các giá trị phổ quát về hòa bình, lòng khoan dung, và từ bi của người sáng lập ra đạo Phật, đức Phật Thích-ca-mâu-ni.

Đất nước Hoa Kỳ rất vinh dự và tự hào tổ chức các cộng đồng Phật giáo đa dạng và phong phú, một khi đất nước này có duyên lành kết hợp với những người Phật tử khắp nơi trên thế giới để kỷ niệm mùa Lễ Vesak.

Những đóp góp văn hóa và tâm linh của Phật giáo đã làm giàu thêm cho nền di sản nhân loại được chúng ta đã chia sẻ hơn hai ngàn năm qua.

Chúng tôi kính chúc tất cả quý vị tận hưởng một mùa Vesak bình an và vui vẻ.


[1] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/281277.htmMike Pompeo, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ


Vesak Day[2]

Press Statement
Mike Pompeo
Secretary of State
Washington, DC

April 27, 2018


On behalf of the people of the United States of America, I extend our warmest wishes to all those celebrating Vesak Day around the world.

As Buddhist communities everywhere celebrate the life and teachings of Siddhartha Gautama, we pause to reflect on and honor the universal values of peace, tolerance and compassion the founder of Buddhism embodied.

The United States is proud to host a vibrant and diverse Buddhist community, as it joins Buddhists around the world in celebrating Vesak Day. Buddhism’s spiritual and cultural contributions have enriched our shared human heritage over more than two millennia.

We wish you all a joyous and peaceful Vesak.
[2] https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/281277.htm


Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ