Phap Nhan Temple

LINH NGHĨA

Xin bấm vào link xem thêm trang Web của Thầy Trừng Sỹ tại Chùa Linh Nghĩa
(Please click to see more website of Ven. Thich Trung Sy at Linh Nghia Temple)


Xin bấm vào link xem thêm trang Web của Thầy Trừng Sỹ tại Chùa Linh Nghĩa
(Please click to see more website of Ven. Thich Trung Sy at Linh Nghia Temple)


Hình Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Như Tịnh 

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Website of Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng Sỹ

Thầy Trừng SỹCảm tưởng ân Sư
Nhân ngày lễ cúng Chung Thất trai Tuần giác linh Trưởng lão Hòa thượng
thượng NHƯ hạ TỊNH khai sơn Chùa Linh Nghĩa, Diên Khánh, Khánh Hòa

Feelings of Master’s gratitude
On the occasion of Ceremonial day of making offerings at the end of the Seventh Week to
the late Most Venerable Elder Monk THÍCH NHƯ TỊNH
as Founder of Linh Nghĩa Temple in Diên Khánh District, Khánh Hòa Province, VietnamNam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Namo the Original Master Sakyamuni Buddha

        Kính bạch Chư Tôn đức Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, chứng minh buổi Lễ cúng dường Chung Thất trai Tăng hôm nay.
        Respectfully, Dear Revered Elders of the Most Venerable, the Senior, the Venerable Monks and Nuns, performing the Ceremonial period of making offerings at the end of the Seventh Week today.


        Hôm nay là ngày 19 tháng 2 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 30 tháng 3 năm 2013, toàn thể 2 Chúng xuất gia và tại gia, bổn tự Chùa Linh Nghĩa chúng con có duyên sự đầu thành kính lễ, xin tác bạch.
Today, on February 19, in the Year of the Snake, namely on March 30, 2013, the whole of the two Assemblies of Monastics and lay people at the Linh Nghĩa Temple, our original Temple, we have the good occasion to wholeheartedly pay homage to you, to beg to read loud our feelings and respectful speeches to our Master in front of you.    
 
Nam Mô A Di Đà Phật
Namo Amitabha BuddhaKính bạch Quý Ngài chứng minh, 
Hôm nay là Lễ cúng 49 ngày của giác linh trưởng lão Hòa thượng thượng Như hạ Tịnh, vị Thầy quý kính của chúng con, cũng là ngày cúng lễ vía đức Mẹ hiền Quan Thế Âm hàng năm.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Today, the Ceremony of making offerings of 49 days to the late Most Venerable Elder Monk Thích Như Tịnh, our esteemed and respected Master, is also the day of making offerings to the Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm, Bodhisattva Avalokitasvara, annually.


        Chúng con kính nghe bậc đạo Sư đã dạy:
Các hành vô thường, là pháp sinh diệt,
sinh diệt hết rồi, tịch diệt là vui.”
We have respectfully received the Original and Spiritual Master’s teaching:
All the things are impermanent; they are the phenomena of birth and death,
When birth and death are over, the cessation of the process of birth and death of human lifetime is happy.

Thầy của chúng con sinh năm Đinh Mão, (1927), viên tịch tại Chùa Linh Nghĩa vào lúc 12 Ngọ, ngày Mùng Một Tết, năm Quý Tỵ, (10/02/2013), trụ thế 87 tuổi đời, 66 tuổi đạo. Ngày giờ viên tịch của Thầy chúng con rơi vào ngày Lễ vía đức Phật Di Lặc, ngày đầu Xuân hoan hỷ, an vui, hạnh phúc, và hòa bình cho Pháp giới chúng sinh trên khắp hành tinh này.
Our Master, who was born in the Year of the Cat, 1927, passed away at Linh Nghĩa Temple at 12 o'clock, on the First Day of Tết, in January, the Year of the Snake, (February 10, 2013), lived in the world until the age of 87, in Buddhism at the Vassa age of 66. Hours and days of our Master’s passing fall on the Ceremonial day of Maitreya Buddha, at the beginning day of the Spring of joy, peacefulness, happiness, and peace for all Dharma Realms of living things and living beings on over the planet.Kính bạch Quý Ngài,
Với tâm tu tập và thấm nhuần Phật pháp, khi xả bỏ tấm thân 4 đại và 5 uẩn này, Thầy của chúng con ra đi một cách an vui và nhẹ nhàng.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
With his heart of cultivation and penetration of the Buddhadharma, when letting go of the four great elements and five aggregates, our Master departed this life peacefully and gently.

        Đối với con người đời thường, khi qua đời, họ thường có ý niệm bám víu, chấp thủ, và cho rằng: “Thân này là tôi, tôi sở hữu và thuộc vào nơi thân ấy.” Tuy nhiên, đối với người học đạo và hiểu đạo, khi qua đời, vị ấy luôn luôn có tâm niệm hoan hỷ và buông bỏ như sau:
        To secular people, when dying, they usually have a notion of attaching, clinging, and thinking that: “This body is mine, I own and belong to that body.” However, to person of learning and understanding of the Dharma, when passing away, he always has his thoughts of joy and letting go as follows:

Thân này không phải là tôi, tôi không thuộc vào nơi thân ấy, tôi là sự sống thênh thang, chưa bao giờ từng sinh, cũng chưa bao giờ từng diệt. Nhìn kia! Biển rộng trời cao, muôn vàn tinh tú lao xao. Tất cả đều biểu hiện cùng tôi, từ nguồn linh tâm thức, từ muôn đời tôi vẫn tự do. Tử sinh là cửa ngõ ra vào, tử sinh là trò chơi cút bắt. Hãy hiểu cùng tôi, hãy buông xả cùng tôi, hãy an lạc cùng tôi, hãy mỉm cười cùng tôi, ...[1]
This body is not mine, I do not cling to this body, I am an immense life, I have never been born, and also never passed away. Look! The sea is wide and the sky is high, numberless stars twinkle. All manifest together with me from spiritual sources of conscious mind; in all lives I am still free, birth and death are the in and out gateway, birth and death are a game of disappearance and appearance. Understand together with me, let go together with me, be in peaceful joy together with me, smile together with me.[2]
Kính bạch chư Tôn đức,
Qua những lời vừa tác bạch trên đây, chúng con xin cố gắng tu tập và hiểu những ý nghĩa Thầy của chúng con viên tịch vào giờ Ngọ, ngày Lễ vía đức Phật Di Lặc và Lễ vía đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Through the above presented words, we undertake to cultivate and to understand the meanings of our Master passing away at 12 o’clock, the Ceremonial day of the Maitreya Buddha and that of the Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm (Bodhisattva Avalokitasvara).

Hạnh nguyện đem đạo vào đời và giáo hóa chúng sinh của đức Phật Di Lặc là an vui, hạnh phúc, hoan hỷ, hòa bình, đoàn tụ, hòa hợp, hòa giải, tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình tha hương, tình quê hương, làng xóm, v.v…
The Maitreya Buddha’s actions and vows, which are to bring the Dharma to life and to teach human beings, are peacefulnes, happiness, joy, peace, reunion, harmony, reconciliation, sentiments of both teachers and students, brotherhood and sisterhood, sentiments of inter-Dharma friends, those of other countries, those of homeland, villages, neighbors, etc.  

Hạnh nguyện đem đạo vào đời và giáo hóa chúng sinh của đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm là thương yêu, hiểu biết, ái ngữ, lắng nghe, tha thứ, cảm thông, v.v…
The Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm’s actions and vows, which are to bring the Dharma to life and to teach human beings, are love, understanding, loving speech, deep listening, forgiveness, sympathy, etc.


Các hạnh nguyện ý nghĩa và mầu nhiệm của đức Phật Di Lặc và của đức Mẹ Hiền Quan Thế Âm là những món quà thiết thực ban tặng cho chúng con để làm hành trang, tư lương, và nguồn cảm hứng cho cuộc sống tu tập hằng ngày của chúng con trong suốt cuộc đời.
        Their meaningful and marvelous actions and vows are the practical gifts granted to us to use food and inspiration for our daily cultivation throughout our whole lifetime. 

Kính bạch Chư tôn Đức chứng minh,
Để học theo các hạnh nguyện trên của chư Phật, chư Bồ Tát, chư hiền thánh Tăng, và của chư Tôn Đức, trong lúc còn sinh tiền, đối với những lời dạy của các Bậc Trưởng Thượng, Thầy của chúng con luôn tôn kính và học hỏi theo những lời hay ý đẹp của Quý Ngài;
Respectfully, Dear Venerated Ones,
To learn the foregoing actions and vows of the Buddhas, Bodhisattvas, noble Monastics, and venerated Ones, while still living, to teachings of the Elder, our Master always studied their good words and beautiful ideas;

đối với những ý kiến đóng góp, xây dựng, trao đổi, chia sẻ của các Bậc Trung Thượng và Hạ Thượng, Thầy của chúng con luôn ghi nhận, lắng nghe để hiểu, nhìn lại để thương, bằng tấm lòng thương yêu và hiểu biết của nhiều người;
to opinions of contribution, building, exchange, share of the Middle Elder and the Low Elder, he always acknowledged, listened to, understood, and looked back to love, by the heart of love and understanding for many people;

đối với những lời thưa thỉnh, trình bày, tâm sự, khó khăn của những người đệ tử tại gia và xuất gia, Thầy của chúng con luôn nghi nhận, lắng nghe, chỉ dạy, nhắc nhở, động viên, khuyến tấn, chỉ dẫn, vạch ra hướng đi sáng suốt, chân chánh, đúng đắn, và rõ ràng cho chúng con bằng tâm lực, sức lực, trí lực, và tài lực để chúng con nên người tài đức.
toward words of invitation, presentation, confidence, difficulty of his monastic disciples and lay people, our Master always acknowledged, listened, taught, reminded, encouraged, recommended, instructed, pointed out the path of going lucidly, truly, rightly, and obviously to us by his powerful mind, strength, powerful wisdom, and powerful talent in order that we can become virtuous and talented people.
    
Kính bạch Quý Ngài,
Qua các hạnh nguyện thiết thực ở trên, là những hàng đệ tử hậu học, chúng con nguyện quyết tâm noi theo, học hỏi, hành trì, và áp dụng để đem lại lợi ích, an vui, và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
        Respectfully, Dear Venerated Ones,
        Through the above discussed practical actions and vows, as disciples of the younger generation, we vow to determine to follow, to learn, to practice, and to apply them to bring authentic benefit, peacefulness, and happiness to ourselves and to other people right here and right now in the present life.    
      


        Kính bạch Quý Ngài,
        Bây giờ, xin Quý Ngài hoan hỷ chứng minh cho chúng con có đôi lời thành kính với Thầy của chúng con như sau:
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Now, please happily join in these words of respect of our Master as follows:

Là đệ tử của Thầy, hàng Phật tử chúng con luôn mãi khắc ghi những lời Thầy dạy trong lúc Thầy còn đang sinh tiền và lúc Thầy đã viên tịch. Chẳng hạn như, những ý nghĩ thiện, những lời nói thiện, và những việc làm thiện đều đem đến lợi ích cho mình, lợi ích cho người, và lợi ích cho tất cả, thì chúng con tiếp tục duy trì, hành trì, phát triển, thăng tiến, và vươn lên.”
As our Master’s disciples, we always keep his teachings in our minds while he still lives and after he passes away. For example, good thoughts, good speeches, and good actions bring benefit to ourselves, to others, and to all, we continue to maintain, to practice, to develop, to grow, to advance, and to rise up.

Với tâm nguyện an lành của Thầy như vậy, chúng con xin mãi khắc ghi, nguyện làm những hoa trái thơm ngon và tươi mát để làm đẹp cho thế gian; nguyện làm những trận mưa hè nóng bức cho những ai khát nước gặp được nước;
With the heart of our Master’s peaceful aspirations like that, we beg to be forever engraved, vow to do fragrant, delicious, and fresh flowers and fruits to beautify the world; vow to to do hot summer rains for those who are thirsty need water;  

nguyện làm những dòng suối trong vắt, tươi mát, và ngọt ngào cho những khách bộ hành, cho đồng lúa, cây cối, cho các loài chim bay, và thú chạy; nguyện làm những ngọn đèn chánh pháp, cùng với chư tôn thiền đức Tăng Ni, cùng nhau góp phần đem lại an vui và hạnh phúc cho số đông trên khắp hành tinh này;
vow to do limpid and fresh streams for pedestrians, for rice fields, plants, trees, for all kinds of birds flying and animals running; vow to do the lights of the Dharma, along with the Venerated Monastics, together contribute to bringing peacefulness and happiness to the many all over this planet;

nguyện làm những pháp lữ đồng hành, cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời bằng con mắt quán chiếu, bằng trái tim từ bi, trí tuệ, và gia hộ của đức Thế Tôn; nguyện làm những học trò ngoan và những người con hiếu thảo để học, hiểu, hành trì, và để nếm được pháp lạc ngay trong giờ phút hiện tại,
vow to make Dharma fellow friends, together travel on the happy path, cultivate liberation, make life peaceful, by compassionate eyes, by the heart of loving-kindness, compassion, wisdom, and the additional protection of the World-Honord One; vow to make good students and filial children to learn, to understand, to practice, and to enjoy the Dharma of pleasure right in the present moment,

và hàng Phật tử chúng con nguyện nương nhờ Tam Bảo, biết Tam Bảo của tự tâm, nguyện tu học tinh cần để làm sáng lòng Ba Viên Ngọc quý trong hiện tại cũng như trong tương lai.
and we Buddhists vow to take refuge in the Triple Gem, to know the Triple Gem of our inner hearts, vow to cultivate and to learn the Buddhadharma diligently in order to lighten our hearts of the Triple Gem in the present as well as in the future.
          
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Dưới sự chứng minh uy nghiêm của Quý Ngài, với chiếc y vàng giải thoát, với tấm lòng lân mẫn quý kính của Quý Ngài, và với tấm lòng thành kính của chúng con, nương theo hình bóng giải thoát và đức hạnh của Quý Ngài, bổn Tự của chúng con thành tâm thiết lễ trai Tăng phẩm vật cúng dường, kính dâng Quý Ngài từ bi hoan hỷ nạp thọ để pháp quyến và gia quyến chúng con được ân triêm công đức.
Respectfully, Dear Venerated Ones,
Under your stately demonstration, with your brown yellow robes of liberation, with your inestimably dear hearts, and with our deferential hearts, taking refuge in your images of freedom, our original Temple opens our respectful sincere heart to establish the Ceremony of making offerings to you. We would like to offer them to you to be compassionately happy to receive them in order that our Dharma relatives and lay people can accumulate merits.

Sự có mặt của Quý Ngài là niềm an vui và hạnh phúc cho bổn Tự chúng con, và cũng là niềm động viên và sách tấn tu tập cho bổn Tự chúng con, chúng con xin thành kính tri ân, ghi nhận, học hỏi, và hành trì.
Your presence is a feeling of peacefulness and happiness for our original Temple, and also is the feeling of encouragement and instruction for our original Temple. We would like to sincerely thank you, to acknowledge, and to practice your teachings.  
 
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Trên đây, qua những gì chúng con vừa tác bạch, chúng con nguyện cố gắng thực hành và làm theo những lời Thầy của chúng con chỉ dạy để sống làm sao có ý nghĩa hữu ích cho tự thân và cho tha nhân ngay tại thế gian này.
Respectfully, Dear Venerated Monastics,
Above, through what we presented, we vow to try to practice and to follow our Master’s teachings on how to live to have helpful meanings for ourselves and for others right in this world.  

Giờ này là giờ chánh niệm và tĩnh giác, đã đến giờ cúng quá đường, bổn tự chúng con thành tâm cung thỉnh Quý Ngài từ bi hoan hỷ chứng minh, nạp thọ, và cùng nhau góp phần cầu nguyện cho giác linh trưởng lão Hòa thượng của chúng con, Pháp danh thượng THANH hạ TRÀNG, Pháp tự THÀNH THỌ, và Pháp hiệu NHƯ TỊNH, khai sơn Chùa Linh Nghĩa được cao đăng Phật quốc, trở lại Ta Bà, giáo hóa chúng sinh, đồng lên bờ giác.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
This present time is the time of right mindfulness and awareness, that of making mindful and traditional offerings. Our original Temple would like to wholeheartedly invite you to be compassionately happy to demonstrate, to receive, and to together contribute to praying for our late Most Venerable Monk, whose Dharma nane is THANH TRÀNG, Dharma identity is THÀNH THỌ, and Dharma title is NHƯ TỊNH, who founded Linh Nghĩa Temple to be born into the Buddha’s Land, to turn back to the Sahà (where we live), to teach living beings, together go up to the shore of enlightenment. 
Namo the Amitabha Buddha, who welcomes, supports, and leads him to the Pure Land of the Amitabha Buddha

                
Đạo từ Hòa thượng truyền trao,
An lạc, hạnh phúc thấm vào thân tâm,
Chúng con Phật tử xa gần,
Tiếp nhận giáo pháp từ Ngài ban cho.”
The Dharma words of yours, namely the Most Venerable Monk have been transmitted to us,
Peacefulness and happiness are penetrated into our bodies and minds,
We are the near and far Buddhists,
Welcoming and receiving the Dharma words from you who are granted to us.

Trên chư tôn trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni, đã hoan hỷ chứng minh, và ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc, bổn tự Chùa Linh Nghĩa chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm, đầu thành đảnh lễ, và cúng dường tam bái. 
Through what we are above presented, the Most Venerable Elders, the Seniors, the Venerable Monks and Nuns are happy to demonstrate, and to deliver to us the Dharma of golden milk, our original Temple vows to keep it deeply in mind, wholeheartedly pays homage to you, and offers to prostrate oneself in front of you thrice.

Chí tâm kính lễ hiện tiền Đại Tăng chứng minh và cầu nguyện giác linh Hòa thượng tôn Sư tam bái.
We would like to wholeheartedly pay homage at present to the Great Sangha, demonstrating and praying for the late Most Venerable Monk to thrice prostrate oneself in front of you.

 Thích Trừng Sỹ

Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ