Phap Nhan Temple

LINH SƠN

Xin bấm vào link xem thêm trang Web của Thầy Trừng Sỹ tại Chùa Linh Sơn
(Please click to see more website of Ven. Thich Trung Sy at Linh Sơn Temple) • NAMO AMITABHA
 • Ý NGHĨA CHẮP TAY
 • Ý NGHĨA DI LẶC


 • Xin bấm vào movie xem thêm "Âm Thanh Chánh Pháp" của Thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Linh Sơn-Austin, Texas, vào ngày 26/7/2013
  (Please click to see movie "The Sound of the Buddhadharma" preached by Ven. Thích Trừng Sỹ at Linh Sơn Temple on July, 26, 2013.)

  Xin bấm vào movie xem thêm "Lễ Vía Quan Âm" với sự chủ trì của Thầy Trừng Sỹ tại Chùa Linh Sơn-Austin, Texas, vào ngày 26/7/2013

  (Please click to see movie "Ceremony of Gently Compassionate Mother Quan Thế Âm (Avalokitesvara)" at Linh Sơn Temple in Austin, Texas, on July 26, 2013 with the presence of Ven. Thích Trừng Sỹ and the Great Assembly)

  Xin bấm vào link xem thêm "Ý NGHĨA NIỆM PHẬT A DI ĐÀ" của Thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Linh Sơn
  Xin bấm vào link xem thêm "Ý NGHĨA CHẮP TAY" của Thầy Trừng Sỹ giảng tại Chùa Linh Sơn
  Đại Lễ Phật Đản tổ chức tại chùa Linh Sơn- Leander vào ngày 24, tháng 5, 2013.
  Thầy Trừng Sỹ giảng về “Ý Nghĩa Phật Đản”


  Buddha's Birthday Great Ceremony 2637 organized at Linh Son Temple - Leander on May 24, 2013;
  “The meanings of Buddha's Birthday”  preached by Ven. Thich Trung Sy.


  Pháp Thoại Phiên Tả:

  Thầy Trừng Sỹ giảng về “Ý Nghĩa Phật Đản”, tại Chùa Linh Sơn, Leander.  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Kính thưa qúy vị,
  Cứ hàng năm, mỗi năm vào dịp này, thì tất cả nơi đây cũng như tất cả các nơi khác, ai ai cũng nhớ về Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
  Do đó,  hôm nay chúng ta đối trước Tôn tượng Đức Bổn Sư, chúng ta về Chùa làm lễ hàng năm. Đó là điều phước đức nhất cho mỗi người Phật tử của chúng ta.
  Qúy Phật tử chúng ta dù ở đây, hay ở nơi nào cũng luôn luôn mang trong tim mình, trong tâm mình nhớ về Đức Thế Tôn.
  Hôm nay, Thầy cũng xin cống hiến và ban bố cho qúy vị một bài Pháp thoại ngắn.
  Đó là bài “Ý Nghĩa Phật Đản sinh”
  (Đại chúng vỗ tay…)
  Như qúy vị biết tôn tượng của đức Thế Tôn, một tay chỉ lên trời, một tay chỉ dưới đất. Và chúng ta cũng thường nghe Ngài nói câu ‘Trên trời, dưới đất chỉ có con người là trân qúy, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh’.
  Câu chữ Hán là (Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhứt thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh.”)
  Cho nên, hồi đó đến giờ mình đi Chùa mà không biết ý nghĩa của câu này thì rất là uổng. Do đó, hôm nay Thầy nhân dịp này, cũng nói về ý nghĩa câu nói đó.
  Như qúy vị biết, Thế Tôn ra đời cách đây 2637 năm.  Là Phật tử chúng ta cũng nên biết đến người Thầy của mình. Khi chúng ta niệm Bổn Sư (nghĩa là Thầy của mình)
  Bổn Sư (Original Master). Nếu mình quy y ai thì cũng quy y Thầy của mình là Đức Thế Tôn thôi.
  Cho nên, mình là Phật tử mà mình không nhớ ngày Sư Phụ mình ra đời, không nhớ cách đây bao nhiêu năm, thì điều đó thật đáng tiếc cho qúy vị.
  Đức Phật ra đời cách đây 2637 năm. Đức Phật thành đạo 35 tuổi, Đức Phật nhập niết bàn 80 tuổi.
  Trước công nguyên, (Before Christ) thì lấy 624 trừ 35 năm là 589 rồi trừ 45 Đức Phật hoằng dương Chánh Pháp khắp nước Ấn Độ. Lấy 624 trừ 80 là 544.
  Cho nên, khi qúy vị về Chùa người ta hỏi Phật Đản thì qúy vị nhớ là 2637 còn nói Phật nhập niết bàn là 2557.
  Khi Đức Phật Đản Sanh thì có 9 rồng phun nước, bảy bước tôn xưng (bảy bước đi),
  Hai dòng nước mát (là nước lạnh và nước ấm). Hai dòng nước này tượng trưng cho thuận và nghịch, tượng trưng cho trắng và đen, tượng trưng cho chánh và bất chánh, tượng trưng cho chúng sanh và Phật.
  Tâm chúng sanh và tâm Phật, mà dòng nước này tượng trưng cho những điều đó.
  Cho nên, mỗi chúng ta đều có Phật tánh. Và hai dòng nước đều nằm trong chúng ta đây. Nếu chúng ta có tu tập, có thực hành điều dạy của Đức Phật thì chúng ta chuyển phàm thành Thánh, cái xấu thành tốt.
  Nghĩa là chuyển dòng nước lạnh thành nước ấm.
  Hai dòng nước này chỉ cho thuận và nghịch. Cũng chỉ cho con người phàm phu và con người thánh quả. Đó cũng do tâm chúng ta mà thôi, chúng ta chuyển lại.
  Cho nên, khoảng thời gian đó qúy vị cố gắng thực hành lời dạy đức Phật. chúng ta làm những điều ý nghĩa thì Phật tánh hiện ngay trong ta.
  Vì Đức Phật đã dạy ‘tất cả chúng sinh đều có Phật tánh’. Và khi chúng ta hiểu được như vậy thì Phật tánh hiện ra, chúng ta làm bằng cách là tu tập, tụng kinh.
  Phật tử là mỗi tuần, mỗi nửa tháng, mỗi tháng, chúng ta là Phật tử thì chúng ta nhớ niệm Phật hằng đêm, thắp nhang, cầu nguyện, chúng ta tu tập được như vậy thì đó là chỉ cho dòng nước mà chúng ta tu tập.
  Chúng ta tu tập thì chúng ta thanh lọc dòng nước, dòng nước phàm chuyển thành dòng nước thánh.
  Cho nên, khi mình tu tập được như vậy thì tâm mình nó sáng lên, sáng ra và hiền ra, qúy vị thấy rõ như vậy đó.
  Cho nên, khi nói ‘duy ngã độc tôn’ thì thường thường cái ngã đây là chỉ cho con người năm uẩn (sắc, tưởng, thọ, hành, thức), tứ đại (đất, nước, gió, lửa). Những cái đó từ từ mình học sau.
  Qúy vị biết chỉ cho con người, và tại sao là Đạo Phật luôn nhấn mạnh con người. Qúy vị nên nhớ là, lúc thời bấy giờ trên 3000 năm về trước. Tất cả các tôn giáo tại Ấn Độ.  Người ta chỉ nói Brahma là Phạm thiên. Chúng ta nói hay gọi những danh từ khác, nhưng nói nôm na là Thượng Đế, Đấng tối cao.
  Đó là vì người Ấn Độ đều nói là Đấng Phạm thiên là trên hết, thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ra đời mới chỉ cho con người là trên hết chứ không phải là các vị kia.
  Tại sao lại nhấn mạnh con người, vì nếu con người không đi tụng kinh niệm Phật, không hiểu lời dạy của Đức Phật, không thực hành giáo của Đức Phật thì lúc đó mình đi nhờ những Đấng Phạm thiên, giúp mình thì đâu có được.
  Ví dụ, qúy vị ra ngoài đường rồi qúy vị ăn trộm, đi làm những điều bất thiện. Bây giờ, qúy vị cầu Phạm thiên, những đấng tối cao giúp mình thì họ sẽ không giúp gì được cho mình cả.
  Do đó, giúp hay không giúp đều do mình, nên, qúy vị thấy đó làm việc thiện hay điều bất thiện đều do mình. Do đó, dòng nước này là dòng nước thiện hay dòng nước bất thiện.
  Mà từ con người đó, cũng từ con người đó tu tập và chuyển hóa lại thì tâm mình thiện ra. Bây giờ qúy vị chắp tay đọc theo Thầy:
  “Không làm các điều ác,
  Hãy làm các việc lành,
  Giữ tâm ý trong sạch
  Là lời chư Phật dạy”
  Như qúy vị biết là người Phật tử rồi, thì mình thực tập rồi, cũng con người đó, mình làm thiện và hiền ra. Nếu mình không phải là Phật tử thì mình ra ngoài kia mình sẽ làm điều sai trái đi. Mà lúc đó, mình cầu những vị tối cao cho mình, các điều đó Phật giáo không chấp nhận.
  Phật giáo nói chỉ có con người, mới làm cho mình sáng cái tâm ra. Thực hành giáo Pháp đức Phật, thì tâm mình hiền ra.
  Do đó, mục đích ở đây, nhấn mạnh con người, mà con người có thực tập, có tu tập, khi qúy vị có thực tập, có tu tập, thứ nhất là chúng ta thiện và hiền ra.
  Khi mà chúng ta thiện và hiền ra, thực hành như Đức Phật thì thành bậc Đấng Giác Ngộ.
  Cuối cùng, con người là chỉ cho Bậc Tỉnh Thức, chỉ cho bậc Giác Ngộ.
  Do đó, qúy vị hiểu và nắm được như vậy, ‘duy ngã độc tôn’, chỉ cho con người bình thường thôi. Đạo Phật chỉ cho con người chứ không phải là đấng tối cao.
  Qúy vị phải nắm và hiểu rõ được như vậy, vì cnhiều khi mình đi Chùa mà mình không biết được ý nghĩa đó thì uổng.
  Cho nên, vừa chỉ cho con người và tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Con người ở đây vừa chỉ cho tất cả chúng ta mà cũng chỉ cho tất cả chúng sanh và chỉ cho chính mình.
  Nếu mà qúy vị không biết thì mình chỉ cho một mình Đức Phật không thôi. Điều đó chỉ đúng một phần thôi.
  Và khi mình hiểu được rõ như vậy thì con người chỉ cho chính mình và tất cả chúng sanh. Đây là con người, đại từ chỉ chung cho tất cả, chúng sanh đều có Phật tánh.
  Cuối cùng, con người có tu tập, có làm thiện, có làm phước, có bố thí, có phóng sanh, thì con người này tu lần, tu lần dần dần.
  Sáu năm khổ hạnh rừng già, và dần dần cuối cùng thành Phật Giác Ngộ lúc 35 tuổi.  
  Qúy vị thấy đó là con người Giác Ngộ chỉ cho Đức Thế Tôn, mà cũnd đồng thời chỉ cho chính mình. Qúy vị nắm hiểu được như vậy thì cũng con người đó, mà hôm qua mình làm điều bất thiện, nhưng hôm nay mình đi Chùa nghe giảng với Thầy thì từ đó tâm mình thiện và hiền ra.
  Cho nên, làm điều ác cũng là mình, làm điều thiện cũng là mình. Như hồi nãy mình đọc ‘không làm các điều ác, hãy làm các điều lành’.  Còn bây giờ qúy vị đọc theo Thầy:
  Tự mình điều ác làm,
  Tự mình làm nhiễm ô,
  Tự mình ác không làm,
  Tự mình làm thanh tịnh,
  Thanh tịnh không thanh tịnh
  Đều do tự chính mình
  Không ai thanh tịnh ai.
  (Pháp Cú, kệ 165)
  By oneself is evil done;
  By oneself is one defiled.
  By oneself is evil left undone;
  By oneself is one made pure.
  Purity and impurity depend on oneself;
  No one can purify another.
  (Dhammapada, Verse 165).

  Khi chúng ta làm thanh tịnh chính mình nghĩa là chúng ta làm nhiều điều phước, thân tâm an lạc. chúng ta làm điều bất thiện bất tịnh thì lúc bấy giờ, thân và tâm chúng ta khổ đau.
  Thì lúc bấy giờ, chúng ta có khổ đau đi nữa, chúng ta có cần nguyện Đấng Phạm thiên cứu giúp chúng ta, thì họ có cứu giúp chúng ta được không?
  Mình ra ngoài kia mà mình ăn trộm và bị mấy người kia bắt thì nếu mình cầu nguyện đấng Phạm thiên thì Phạm thiên có cứu giúp chúng ta được không?
  Giáo lý đạo Phật là dạy cho chúng ta là chỉ có con người thôi. Nếu như hôm qua mình ăn trộm, nối dối mà bữa nay mình đi về Chùa nghe Thầy tụng Kinh, thì tâm mình chuyển hóa, thực tập thì cũng con người này mà thôi. Dòng nước đen mà chuyển thành dòng nước trắng. Đen là chỉ chi tham, sân, si. Trắng là chỉ cho tâm thuần tịnh.
  Cho nên, chuyển lại dòng nước đó, chuyển tâm lại thì tâm phàm phu sẽ thành tâm thánh thiện, thì lúc bấy giờ tâm mình thiện và hiền ra.
  Cho nên, như hồi này Thầy đọc đó:
  Tự mình điều ác làm,
  Tự mình làm nhiễm ô,
  Tự mình ác không làm,
  Tự mình làm thanh tịnh,
  Thanh tịnh không thanh tịnh
  Đều do tự chính mình
  Không ai thanh tịnh ai.

  Như ngày xưa ông bà mình dạy ‘Ông tu ông chứng, bà tu bà chứng’. Nói rất là đơn giảng, có nghĩa là, tôi tu thì tôi an lạc còn bà tu thì bà an lạc. Không ai tu giùm ai hết đó. Cũng như vậy, anh tu thì anh an lạc, còn em tu thì em an lạc; anh ăn thì anh no, em ăn thì em no. Còn không bao giờ mà anh ăn mà em no được đâu. Điều đó không có được.
  Cho nên, mục đích ở đây khuyên chúng ta thực tập giáo lý của Đức Phật.
  Cũng con người năm uẩn đó, con người với (sắc, tưởng, thọ, hành, thức), tứ đại (đất nước, gió lửa). Như Đức Phật là con người bình thường, con người bằng xương, bằng da, bằng thịt.
  Ngay cả các tôn giáo khác cũng không có ai nói Đức Phật là từ trên trời thần tiên đi xuống. Đức Phật là con người bình thường, có cha, có mẹ như mọi người.
  Lúc hồi còn bé, Cha của Ngài là Vua tên Tịnh Phạn, Mẹ của Ngài tên là Hoàng hậu Maya (Thánh Mẫu Ma Da), Từ phụ của Ngài là Vua Tịnh Phạn.
  Ngài có Cha có Mẹ, và cuối cùng Ngài cũng sanh ra, ở tại vườn Lâm Tỳ Ni, ở dưới gốc cây Vô Ưu (Không phiền não). Nghĩa là Đức Phật sinh ra không ưu sầu phiền não. Không tham, sân, si. Đó là chỉ cho con người Giác Ngộ.
  Như qúy vị biết Hoàng Hậu Ma Da mang Thánh thai là Bà trên 40 tuổi rồi, khi có thai đầu tiên thì Hoàng Hậu và Vua trong triều, thì quần chúng đều ăn chay, và làm những việc bố thí, phóng sanh.
  Cho nên, trong thời gian mang thai 9 tháng 10 ngày thì Hoàng Hậu đi những bước đi thật nhẹ nhàng, làm những cử chỉ đều tốt thiện, như thắp cây nhang cũng thắp cho đứng. Và tụng Kinh lạy Phật cũng chắp tay nghiêm trang và lạy xuống đều nghiêm trang.Và Hoàng hậu thực tập chánh niệm hàng ngày cho nên thai nhi lúc nào cũng vui.
  Người mẹ rất là quan trọng, trong thời gian mang thai mà người mẹ nói láo, người mẹ ăn trộm, ăn cắp, cái tâm xấu cho ai thì ‘con nhà tông không giống lông cũng giống cánh’.
  Cho nên, khi người mẹ làm điều bất thiện thì chắc chắn thai nhi trong đó sẽ bị ảnh hưởng. Qúy vị đã hiểu rõ điều đó như vậy.
  Cho nên, trong khi mang Thánh thai thì hoàng hậu lúc nào ngay cả những bước đi đều cũng có chánh niệm, lúc nào cũng nghĩ điều lợi cho người ta. Cho nên, sau 9 tháng 10 ngày thì Thánh thai ra đời rất tốt và nhẹ nhàng, mẹ tròn con vuông.
  Khi Ngài vừa ra đời thì đi bảy bước, thì bảy bước này chỉ cho thời gian và không gian.
  Thời gian có 3 gồm có quá khứ  hôm qua (1), hiện tại – ngày nay (2), và vị lai – ngày mai (3). Về khía cạnh không gian, gồm có phương Đông (4), phương Tây (5), phương Nam (6), phương Bắc (7). Thời gian có 3 thời và không gian gồm có 4 phương, nên cộng lại là bảy.
  Qúy vị nắm hiểu rõ rồi, thi bảy bước này ý nói rằng Đức thế Tôn ra đời, thì dù đi phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc và cả  phương trên và phương dưới, thì tất cả nhân loại, tất cả xã hội nào, cũng đều ăn chay và niệm Phật.
  Cho nên, qúy vị thấy Đức Thế Tôn ra đời, ngày Đản Sanh thì qúy vị thấy không bao giờ ai lại sát sanh. Tất cả đều ăn chay và giữ lòng từ.
  Do đó, khi mình hiểu được như vậy thì khi nuôi dưỡng Thánh thai là nuôi dưỡng lòng từ.
  Lời Phật dạy của Đức Phật là đi tới đâu là hòa bình đi tới đó. Qúy vị chắp tay đọc theo Thầy:
  “Đạo Phật đi tới đâu, là hòa bình đi tới đó. Đạo Phật đi tới đâu, thì dân chúng thiện và hiền ra.
  Dù ở phương Đông, dù ở phương Tây, dù ở phương Nam, dù ở phương Bắc, dù ở phương trên, dù ở phương dưới, thời và không gian, người dân ở nơi đó thực tập giáo Pháp của Đức Thế Tôn, thì Pháp của Đức Thế Tôn làm tâm của người đó hiền và thiện ra.”
  Qúy vị nhớ là lúc nào cũng vậy, giáo Pháp của Đức Phật cũng dạy con người hièn và thiện ra. Tâm mình thiện và hiền ra. Nếu chúng ta không biết giáo Pháp của Đức Phật thì chúng ta ở nhà ngủ rồi, hoặc chúng ta đi chỗ này chỗ kia mất thì giờ.
  Còn khi chúng ta về Chùa, làm những việc công quả, rồi chúng ta nghe lời Kinh tiếng kệ, nghe Thầy giảng dạy thì lúc bấy giờ, mình hiểu giáo lý của Đức Phật, thì tâm mình sáng ra, hiền ra. Dẫu là mình ở nhà, thì sáng mình cũng thắp cây hương, thay nước cúng Phật:
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Hôm nay con xin dâng cúng Đức Thế Tôn.
  Hôm nay đến mùa Đản Sinh, con nhớ Đức Phật ra đời 2637 năm. Con là Pháp danh là Tâm Minh hôm nay con thắp nén hương lòng dâng lên Phật, con biết lời dạy của Đức Thế Tôn là mỗi chúng đều có Phật tánh, tâm con cũng có Phật tánh, xin cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân an lạc như lời Thế Tôn dạy trước đây.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!
  Mỗi khi đi Chùa, lạy Phật tụng Kinh, hay đi Kinh hành thì những việc này cũng là mục đích làm cho tâm chúng ta thuần tịnh, sẽ sáng lên, và thiện hiền ra.
  Hôm nay Pháp thoại ‘Ý Nghĩa Phật Đản Sinh’, thì Thầy xin chúc toàn thể qúy Phật tử hiện tiền nơi đạo tràng ở đây sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, những gì mà qúy vị nghe và hiểu thì chúng ta cố gắng đem những lời dạy và hiểu của mình, để truyền lại cho người thân người thương, trong gia đình mình, sống cuộc sống có ý nghĩa, an vui và hạnh phúc. Chúng ta cùng đồng tu, và trước khi dứt bài Pháp thoại hôm nay mời đại chúng đọc một bài kệ với Thầy:
  Hạnh phúc thay đức Phật giáng sinh,
  Hạnh phúc thay giáo pháp cao minh,
  Hạnh phúc thay Tăng đoàn an lạc,
  Hạnh phúc thay bốn (Tứ) chúng đồng tu.

   “Happy is the birth of the Buddha,
  Happy is the noble Dhamma,
  Happy is the harmonious Sangha,
  Happy is the Four Assemblies of cultivating together.”

  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

  Như qúy vị thấy đó, chúng ta vui ngày Đản Sinh của Đức Phật, cho nên mình có hạnh phúc và những người xung quanh cũng có hạnh phúc. Cho nên bốn chúng đồng tu là chỉ cho bốn chúng: xuất gia nam, xuất gia nữ, người Phật tử nam, và người Phật tử nữ. Cho nên bốn chúng mà cùng tu thì góp phần đem lại lợi ích cho tự thân và tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.
  Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

  (Đại chúng hồi hướng…)

  Vu Lan

  Vu Lan

  VuLan_Eng

  VuLan_Eng

  Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

  hinhPhat_banhxePhap

  titlesvideosKyHoi_fromFBook  08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

  FaceBookVideos
  How to Share With Just Friends How to share with just friends.
  Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
  https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

  PhapNhanTemple's Activities  08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
  08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
  06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
  06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
  11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
  05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
  04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
  03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
  03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
  03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
  11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
  8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
  7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
  6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
  6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
  6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
  5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
  javascript:void(0)
  3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
  2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
  2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
  12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
  11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
  10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
  09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
  09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
  08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
  08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
  08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
  07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
  06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
  06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
  06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
  06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
  02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
  1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

  bai hat Xuan Hạnh Phúc  Chanting at Phap Nhan
  Song Here and Now movie  chuongtrinhthưVN

  chuongtrinhthưVN

  chuongtrinhSaturday

  chuongtrinhSaturday

  chuongtrinhhangtuanVN

  chuongtrinhhangtuanVN

  chuongtrinhhangtuan_ENG

  chuongtrinhhangtuan_ENG

  Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

  PhatDanPosters

  Donation Button

  HINH AVARTA.PHOTO  New Year 2014

  Lời Chúc ThanksGiving

  New from Pháp Nhãn

  Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

  slideshow

  Created with picasa slideshow.
  Created with picasa slideshow.

  Popular Posts

  VIDEOS REVIEWS

  RECENT WRITINGS

  hoatraituhoc slideshow

  Created with picasa slideshow.

  My Blog List

  Happy Vasak

  NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ