Phap Nhan Temple

Những lời khai thị-Awakening teachingsNhững lời khai thị cho người còn và người mất [1]Thân này không phải là tôi,
Tôi không kẹt vào nơi thân ấy,
Tôi là sự sống thênh thang,
Tôi chưa bao giờ từng sinh,
cũng chưa bao giờ từng diệt.Nhìn kia biển rộng trời cao,
Muôn vàn tinh tú lao xao.
Tất cả biểu hiện cùng tôi,
từ nguồn linh tâm thức
Tự muôn đời tôi vẫn tự do.
Tử sinh là cửa ngõ ra vào,
Tử sinh là trò chơi cút bắt,
Hãy cười cùng tôi,
Hãy hát cùng tôi,
Hãy thở cùng tôi,
Hãy thiền tập cùng tôi,
Hãy niệm Phật cùng tôi.
Nam Mô Tiếp Dẫn Dạo Sư A Di Đà Phật (3 lần)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Xem Kinh Vô Ngã Tướng (Anattalakkhana Sutta) http://phathoc.net/thu-vien/kinh/nam- truyen/7EC203_kinh_vo_nga_tuong/p1.aspx
http://www.thuvien-thichnhathanh.org/index.php/nghe-audio/131-thin-ca/1036-hnh-phuc-bay-gi?start=7
Awakening teachings to dead and living people [2]

This body is not mine,
I do not cling to this body,
I am an immense life,
I have never been born
and also never passed away.
Look! The sea is wide and the sky is high,
Numberless stars twinkle.
All manifest together with me
from spiritual sources of conscious mind
in all lives I am still free.
Birth and death are the in and out gateway,
Birth and death are a game of disappearance and appearance.
Smile together with me,
Sing together with me,
Breathe together with me,
Practice meditation together with me,
Recite the names of the Buddha together with me.
Namo Amitabha Buddha. (3 times)
Namo Sakyamuni Buddha (3 times)

Translated by Ven. Thích Trừng Sỹ

(Please click to watch movie)http://www.bps.lk/olib/wh/wh268.pdf

Cảm Tưởng Ân Sư-Master's grateful feelings

Cảm Tưởng Ân Sư

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Hòa thượng Thích Như Tịnh – Viện chủ Chùa Linh Nghĩa – bậc ân Sư khả Kính của chúng con,
Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý Phật tử gần xa!

Hôm nay, ngày 20 tháng 11 năm 2012, Phật lịch 2556, hàng Phật tử tại gia và xuất gia – chúng con có duyên lành đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.


Master's grateful feelings

Namo Lord Sakyamuni Buddha – our original Master

Respectful to the Most Venerable Thích Như Tịnh, the Head of Linh Nghĩa Temple, our venerably original Master,
Respectful to the Venerable and Honorable Monks and Nuns,
Dear to near and far Buddhists!

Today is on November 20, 2012, Buddhist Calendar 2556, lay and Monastic Buddhists – we have good conditions to pay homage to you all.
Kính bạch Hòa thượng bổn Sư cùng chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền!
Chúng con kính nghe bậc Cổ đức dạy:
Hương thiền tỏa ngát gần xa,
Vườn tâm đạo Pháp nở hoa bốn mùa.”

Respectful to the Most Venerably original Master, along with the honorable Monks and Nuns in the present!
We have respectfully heard a revered One teach:

Meditation fragrance pervades nearness and farness
The heart garden of the Dharma blossoms four seasons.

Theo truyền thống lâu đời của đạo Phật, cứ mỗi năm trở về là chư Tăng Ni cùng nhau tập trung An Cư kiết Hạ một lần ở nhiều trú xứ và địa phương khác nhau. Như thường lệ mọi năm, An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Linh Nghĩa trong vòng ba tháng từ ngày 16 tháng 4 tới ngày 16 tháng 7 năm Nhâm Thìn, nhằm ngày 18 tháng 5 tới ngày 15 tháng 8 năm 2012, được sự đồng ý và cho phép của Hòa thượng Viện chủ, chúng con vân tập chúng xuất gia cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, làm ruộng phước cho hàng Phật tử tại gia gieo trồng. Bên cạnh chúng Phật tử xuất gia, nương vào chiếc y vàng giải thoát, và hình bóng an vui và hòa hợp của Tăng đoàn, chúng Phật tử tại gia là những người ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì Tam Bảo, có bổn phận cúng dường một, hai, ba, hoặc bốn trong bốn thứ như y phục, đồ ăn thức uống, đồ ngủ nghỉ, và thuốc men.
According to the long standing tradition of Buddhism, every coming year, Monks and Nuns gather Summer Retreat (Vassa) once together in different residences and localities. As usual every year, Summer Retreat (Vassa) held at Linh Nghia Temple within three months from lunar April 16 to lunar July 16, in the Dragon Year, namely, May 18 to August 15, 2012, approved and permitted by the Most Venerable Master, we gather Monastic assemblies who train the body and mind together, improve precepts and virtue, make blessing fields for lay Buddhists cultivate. Besides Monastic assemblies, taking refuge in the golden robes of liberation, peaceful and joyful figures of the Sangha, lay Buddhist assemblies that are the external guards of intellectuals protect the three Jewels (The Buddha, the Dharma and the Sangha) have their duties to offer one, two, three, or four of four things such as clothing - robes, eatables - drinkables, resting - sleeping things, and medication.


Thật vậy, người xuất gia có công học pháp, hiểu pháp, hành pháp, và hoằng pháp, thì người phật tử tại gia cũng có công học đạo, hiểu đạo, hành đạo, hoằng đạo, và hộ trì đạo pháp. Song cả hai đều nếm được hương vị an lạc của chánh pháp, thăng tiến trên đường đời, an vui trên đường đạo, cùng nhau đem đạo vào đời để giúp đời thêm vui bớt khổ.
Hàng phật tử tại gia và xuất gia hiểu và thực hành được như vậy, thì vườn tâm đạo pháp nở hoa bốn mùa. Từ đây, chúng ta có khả năng gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại, và có khả năng đem lại cho những người thân người thương của chúng ta món quà tu tập, hành trì, an vui và giải thoát nếu mỗi chúng ta cố gắng áp dụng và hành trì Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày một cách chánh niệm và tỉnh giác, vững chãi và thảnh thơi.
Indeed, Monastics have a responsibility to learn the Dharma, understand it, practice it, and preach it, lay Buddhists also have a responsibility to learn the peaceful Path, understand it, practice it, spread it, and protect it. But both that enjoy and taste the joyful flavor of the Dharma advance on the way of life, go happily on the way of the Dharma, bring the Dharma to life in order to help life add joy and lessen suffering together.
Lay and Monastic Buddhists understand and practice like this, the garden of the Dharma heart blossoms four seasons. From here, we have the ability to reap flowers and fruits of joy and happiness right here and now in the present life, and have the capability to bring the gift of cultivation, training, joy and liberation to our relatives and beloved ones if we each try to apply and practice the Buddhadharma into daily life mindfully and awakeningly, solidly and carefreely.
Xuyên qua những kết quả tốt đẹp nêu trên, chúng con không quên công ơn giáo dưỡng và che chở của Hòa thượng Thích Như Tịnh, bậc ân Sư khả kính của chúng con.
Ơn giáo dưỡng một đời nên thọ mạng,
Nghĩa ân Sư cố gắng mới đáp đền.
Through the above-mentioned good results, we do not forget gratitude and protection of the Most Venerable Thích Như Tịnh - our venerably grateful Preceptor.
His gratitude teaches us to become good people in our lifetime,
His debt of gratitude we owe and try to do something good and meaningful in order to repay.

Qúy vị có thể xem Slideshow Powerpoint trực tuyến dưới đây
(You can play and watch Slideshow Powerpoint online)
CamNiemAnSu_ChuaLinhNghia_ThichTrungSy


       Hôm nay là ngày mãn An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni tại trú xứ Chùa Linh Nghĩa xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Hòa chung vui với ngày lễ mãn Hạ tu tập tại nơi đây, hàng Phật tử tại gia và xuất gia, chúng con xin thiết lễ khánh tuế Hòa thượng bổn Sư lần thứ 86 thêm một tuổi đạo, thêm một tuổi công đức, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để làm tàng cây cổ thụ che mát cho chúng con cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời.


Today is the expiry day of the Sangha's Summer Retreat (Vassa) at Linh Nghia Temple in Dien Thanh Commune, Dien Khanh District, Khanh Hoa Province, Vietnam.  Harmonizing together happily with ceremony day of the expiry Summer Retreat (Vassa) in here, lay and monastic Buddhists, we beg to establish longevity wishing Ceremony of the Most Venerable Master, whose 86th Birthday adds an age of senior cultivation, a merit age, abundant health, peaceful and joyful body and mind to make the branch of old tree shade us who together go on the happy path, the cultivation of liberation to make peace for life.
Để khỏi phụ lòng công ơn dạy dỗ và che chở của Hòa thượng ân Sư, chúng con nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh Pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện thắp thắp sáng lên ngọn đuốc của tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình hộ pháp và hoằng pháp để cùng nhau góp phần đưa đạo Phật đi về tương lai một cách tươi sáng và vững chãi trên thế gian này.
Trong không khí trang nghiêm và long trọng, chúng con xin kính lễ khánh tuế Hòa thượng viện chủ Chùa Linh Nghĩa, thượng Như hạ Tịnh, cùng chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa tại Chùa Linh Nghĩa đạo thọ miên trường, thế thọ miên viễn, mãi là những người hành giả an vui và tu tập thấm nhuần ánh sáng từ bi và trí huệ của đức Thế Tôn.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

To avoid reciprocating the Most Venerable Master's teachings and protection, we vow to light up the torch of the Dharma, vow to light up that of love, and vow to light up that of teacher's and students' affections, affections of brother/sisterhood, those of fellow monk, those of Dharma protection and Dharma propagation to contribute to bringing Buddhism to the future brightly and steadily in the world together.
In the formal and solemn atmosphere, we who beg to pay homage to longevity wishing Ceremony of the Most Venerable Master Thích Như Tịnh, along with venerable and honorable Monks and Nuns, and near – far Buddhists at Linh Nghia Temple, long-standing Dharma age, eternally worldly age, are forever joyful and cultivated practitioners permeating the light of the Buddha's loving-kindness, compassion and wisdom.

Namo Lord Sakyamuni Buddha – our original Master
Trên Hòa thượng ân Sư đã chứng minh, ban bố cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.
Chí tâm đảnh lễ Hòa thượng ân Sư, cùng chư tôn đức tăng Ni hiện tiền tam bái. 

Through the above-mentioned things, the Most Venerable Master demonstrated and declared for us his golden Dharma milk, we vow to be deeply embedded in his teachings and pay homage to offering to prostrate ourselves thrice time.

Respectfully pay homage to the Most Venerable Master whose gratefulness of protection and teachings, along with the venerable and honorable Monks and nuns in the present by prostrating ourselves thrice time.


Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ