Phap Nhan Temple

How to love oneself and other/s


Làm thế nào để thương mình và thương người

       Ở đời, có nhiều loại thương yêu, như là tình yêu thiên nhiên, quốc gia, con người, con vật, cỏ cây, rừng núi, sông ngòi, ao, hồ, và biển cả. Trong bài viết này, tình yêu con người được đề cập. Có nhiều loại tình thương con người, như tình yêu nam nữ, vợ chồng, gia đình, ông bà, cha mẹ, và con cái. Trong mối liên hệ với tình yêu con người, chủ đề " Làm thế nào để thương mình và thương người " được đưa ra thảo luận

       Chủ đề này có hai phần: thương mình và thương người. Mình là một đại từ chỉ chung cho tôi, con, và đôi lúc được hiểu là chúng con, chúng tôi. Người cũng là một đại từ được chỉ là anh ấy, cô ấy, họ, chúng nó, được hiểu cụ thể là vợ, chồng, con cái, bà con, người láng giềng, v.v... Thương mình và thương người là tình yêu đích thực với các liên hệ rất gần, tương tác, và ảnh hưởng lẫn nhau. Để hiểu chủ đề này một các dễ dàng, người viết lần lượt giải thích và phân tích dưới đây như sau.

       Thương mình, trước hết, có nghĩa là mình phải hiểu được mình. Mình hiểu được mình tốt hơn người khác hiểu được mình. Thương mình có nghĩa là mình biết cách chăm sóc và bảo vệ thân, tâm, và sức khỏe của mình bằng cách không hút thuốc, uống các chất say, và sử dụng các chất ma túy. Chúng ta biết rằng khi chúng ta làm việc chúng ta có thời gian rảnh rỗi để thư giản. Nhưng ngược lại, đối với phổi, tim, gan của chúng ta, nó làm việc suốt ngày và suốt đêm, không bao giờ có thời gian để dừng nghỉ. Khi chúng ta hút thuốc, uống rượu, và sử dụng ma túy, các độc tố của chúng có khả năng hủy diệt thân tâm của chúng ta trong từng giây, từng phút, từng giờ, và từng ngày.

       Do đó, để bảo vệ sức khỏe lành mạnh, thân tâm lành mạnh và sáng suốt, chúng ta nên tránh không làm những việc nói trên. Ca dao có câu: "Ai thương mình không bằng cơm thương mình. Vì người ta thương mình chỉ thương ngoài da, chứ cơm thương mình không những ngoài da, mà còn thương vô thấu ruột dà ruột non." Cơm ở đây được dụ cho mình. Chỉ có mình mới có thể yêu thương mình trọn vẹn. Câu ca dao này nhằm cổ vũ chúng ta bảo vệ sức khỏe và giữ gìn thân tâm lành mạnh và sáng suốt. Mặc khác, có người thường nói: "Em thương anh," nhưng ít khi em nói rằng: "Em thương chính em." Nói "em thương anh" là câu nói tổng quát chung chung, nhưng nói rằng: "Em thương chính em" là lời nói và hành động cụ thể và thực tiễn. Như vậy, thương mình là yếu tố then chốt và cần thiết cho mình để thương người khác.

       Thương người có nghĩa là khi chúng ta biết cách bảo vệ thân tâm lành mạnh và sáng suốt, thì chúng ta mới có thể thương người khác bằng cách sống đời sống đạo đức và gương mẫu. Những gì nói, suy nghĩ, và làm đều có thể đem đến an vui và hạnh phúc cho số đông thì chúng ta nỗ lực thực tập. Chúng ta thương người khác nhiều là vì chúng ta muốn họ hạnh phúc như mình, hiểu được mình, và thực hiện những điều chúng ta thực hành. Một khi chúng ta và người khác hiểu và làm được như vậy, thì cả mình và người đều có thể góp phần xây dựng hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, học đường, và xã hội. Thực vậy, những ai hiểu và thực hành việc không hút thuốc, không uống các chất say, và không sử dụng các chất ma túy thì trong cuộc sống hằng ngày của họ có nhiều thân tâm an lạc và sáng suốt.    

       Tóm lại, qua những gì thảo luận ở trên, thương mình và thương người là chủ đề rất quan trọng và là nền tảng căn bản trong việc xây dựng an lạc và hạnh phúc cho cá nhân, gia đình, học đường, và xã hội. Một khi thân và tâm ta trở nên lành mạnh và sáng suốt, thì chúng ta có thể thương mình và thương người vững chãi hơn và an lạc hơn. Khi chúng ta càng học, hiểu, và thực hành những gì đề cập ở trên, thì chúng ta càng có thể đem lại an vui và hạnh phúc đích thực cho tự thân và cho tha nhân ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại.


How to love oneself and other/s

       In the world, there are many kinds of love, such as love of nature, that of country, that of people, of animals, of plants, mountains, rivers, canals, ponds, lakes, and ocean. In this writing, love of people is mentioned. There are kinds of love of people, such as love of males and females, that of couples, of family, of grandparents, parents, and children. In relation with love of people, the topic "How to love oneself and other/s" is brought out to discuss.
   
       This topic has two important parts: loving oneself and loving others. Oneself is a pronoun indicated generally to myself or me, and sometimes understood as ourselves. Other/s is also a pronoun indicated to himself, herself, themselves, concretely understood as wife, husband, parents, children, relatives, neighbors, etc. Loving oneself and loving other/s are authentic love with very close, inter-influential, and interactive relationships. To be understood the topic easily, the writer stepwise explains and analyzes it hereinafter.

       Loving oneself, first of all, means one must understand oneself. One understands oneself better than other/s understands oneself. Loving oneself means one knows how to look after and to protect one's health, body, and mind by not smoking, drinking alcoholic beverages, and using kinds of drugs. We know when we work, we have free time to relax. But conversely, to our lungs, hearts, livers, which have been working all days and all night, have never been having free time to stop. When we smoke, drink alcoholic beverages, and use drugs, their toxins have to ability to destroy our bodies and minds in every second, every minute, every hour, and every day.  

       Therefore, to protect our wholesome health, lucid and healthy bodies and minds, we should avoid not doing the foregoing things. A Vietnamese folk-song says: "Those who love one do not so much as cooked rice loves one. Because those who love one only love skin outside, cooked rice loves one not only skin, but also both large intestine and small intestine." Cooked rice is symbolized for one. Only one can love oneself entirely. This folk-song means  is to  encourage us to protect health and keep wholesome, lucid bodies and minds. In other words, there is someone usually saying: "I love you," but seldom saying: "I love myself." Saying "I love you" is a general, total speech sentence, but saying "I love myself" is both specific speech and practical action. Thus, loving ourselves is a necessary and key factor for us to love others.  

       Loving other/s means when we have known how to protect our lucid and healthy minds and bodies, we can love other/s by living ethical and exemplary live/s. What to say, what to think, and what to do can bring joy and happiness to the many are that we make our best effort to practice. We who love other/s much are because we want them to be happy like us, to understand us, and to do things we have practiced. Once we and others understand and do so, both can contribute to building happiness for individuals, family, school, and society. Indeed, those who understand and practice not smoking, drinking alcoholic beverages, and not using drugs in their daily lives have more lucid minds and peaceful bodies.

       In summary, through the above-discussed things, loving oneself and other/s is a very important topic and a fundamental foundation in building peacefulness and happiness for individual, family, school, and for society. Once our bodies and minds become healthy and lucid, we can love ourselves and others more steadily and peacefully. The more when we learn, understand, and practice the foregoing things, the more we can bring authentic joy and bliss to ourselves and others right here and now in the present life.          

             Ven. Thich Trung Sy


Vu Lan

Vu Lan

VuLan_Eng

VuLan_Eng

Thư Mời Tết 2020 Vietnamese & English

hinhPhat_banhxePhap

titlesvideosKyHoi_fromFBook08/26/2019: "Video Sinh Hoạt Mới tại Chùa Pháp Nhãn Nam Ky Hoi (New Activity Videos of New Year 2019 at Phap Nhan Temple)

FaceBookVideos
How to Share With Just Friends How to share with just friends.
Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014
https://www.facebook.com/thichtrungsy.dharmacakkhu/videos/2068622586558341/ https://www.facebook.com/100004392589441/videos/1171591599663915/

PhapNhanTemple's Activities08/25/2019: "Phim Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Video of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
08/25/2019: "Hình ảnh Lễ Vu Lan tại Chùa Pháp Nhãn ngày 25 tháng 08 năm 2019. Photos of Parents' Day at Phap Nhan Temple on Sunday August, 25, 2019.
06/03/2019: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 2 tháng 06 năm 2019. Photos of Vesak at Phap Nhan Temple on Sunday June, 2, 2019.
06/12/2019: "Hình ảnh Lễ Tạ Ơn tại Chùa Hạnh Nguyện ngày 24 tháng 11 năm 2018. Photos of Thanksgiving at Hanh Nguyen Temple on Sunday Nov, 25, 2018.
11/22/2018: "Videos Hoằng Pháp của Thich Trừng Sỹ Videos of Ven. Thich Trừng Sỹ's Propagation.
05/23/2018: "Hình ảnh Lễ Phật Đản tại Chùa Pháp Nhãn ngày 20 tháng 5 năm 2018. Photos of Vesak at Pháp Nhãn Temple on Sunday May, 20, 2018.
04/4/2018: "Video sinh hoạt Mùa Xuân Vía Quan Âm tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Memorial Day Quan Âm at Pháp Nhãn Temple.
03/16/2018: "Những Video sinh hoạt Mùa Xuân Mậu Tuất tại Chùa Pháp Nhãn. Video Dharma Talks of Lunar Year of the Dog at Pháp Nhãn Temple.
03/15/2017: "QUÝ SƯ CÔ PHÁP HUỆ, PHÁP TỪ, VIÊN CÁT và Phái Đoàn có duyên lành viếng thăm Chùa Pháp Nhãn, Thái, và Tích Lan ở Austin nhân dịp Xuân 2018. A groups of Nuns and lay Buddhists goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
03/10/2017: "PHẬT TỬ HÀNH HƯƠNG THĂM CHÙA PHÁP NHÃN, THÁI, VÀ TÍCH LAN TẠI AUSTIN XUÂN MẬU TUẤT 2018 Everyone goes on a pilgrimage and visit to Pháp Nhãn Temple, Thai Temple, and Sri Lanka Temple in Austin on occasion of Spring of the Happy Lunar New Year 2018 Spring of Suchness (Tathatā)
11/27/2017: "Hình Ảnh Khóa Tu Tạ Ơn tại Chùa Pháp Thứ Bảy 25-11-2017 " Photos of Winter Thanksgivings Retreat at Phap Nhãn Temple in Austin on Saturday Nov. 25, 2017.
8/15/2017: "Thư cám ơn và Hình Ảnh Gây Qũy xây dựng Chùa Pháp Nhãn tại nhà hàng Kim Sơn Chủ Nhật 13-08-2017 Video Dharma Talk "Letter of thanks and photos at Kim Sơn Restaurant in Houston on Sunday, August 13, 2017
7/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng "Ý nghiã Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" tại Phật Ân Đạo Tràng July-09-2017 Video Dharma Talk "The Meaning of Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm" at Phật Ân Temple July-09-2017
6/12/2017: "Video Thầy Trừng Sỹ Giảng tại Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017 Video Dharma Talk at Từ Bi Đạo Tràng Temple June-03-2017
6/2/2017: "Video Lễ Phật Đản at Pháp Mhãn Temple May-28-2017 Video of Vesak Ceremony at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 28 /2017
6/2/2017: "Hình ảnh Lễ Vesak tại Chùa Pháp Nhãn lần thứ 2641, năm 2017. The Vesak Day photos at Phap Nhan Temple on May 28, 2017.
5/17/2017: "Hình ảnh Lễ Hằng Thuận at Pháp Mhãn Temple May-4-2017 Photos of Wedding at Pháp Mhãn Temple on Sunday May 4 /2017
javascript:void(0)
3/27/2017: "Hình ảnh Khóa Tu at Pháp Mhãn Temple 26-3-2017 Photos of Spring Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Mar. 26 /2017
2/28/2017:Video "Lễ Giao Thừa Xuân Đinh Dậu 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple Video of "New Lunar Year Eve 01/27/2017 at Pháp Mhãn Temple
2/21/2017: "Hình ảnh hành Hương at Pháp Mhãn Temple Photos of "New Year at Pháp Mhãn Temple on Sunday Feb. 12 /2017
12/12/2016:Video "Khóa Tu Tạ Ơn 27/11/2016 at Pháp Mhãn Temple Video of "Thanksgiving Retreat at Pháp Mhãn Temple on Sunday Nov. 27, 2016
11/14/2016:Lễ Hằng Thuận 12-11-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of The Wedding Ceremony at Pháp Nhãn Temple on November 12, 2016
10/27/2016:Video "Tỳ-xá-khư, nữ thí chủ hộ Pháp đắc lực-Thầy Trừng Sỹ giảng tại chùa Hải Đức - Houston - TX. Video of "Visakha" by Ven. Thích Trừng Sỹ in October, 2016 at Hải Đức Temple - Houston - TX.
09/27/2016:Video "Buổi Sáng An Lành-Thích Trừng Sỹ tại Chùa Pháp Nhãn Video of "Peaceful Morning" by Ven. Thích Trừng Sỹ on Sept. 17, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
09/10/2016:Video Lễ Quy Y 27-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Ceremony of Taking Refuge in Three Jewels on August 27, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/26/2016:Video Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Video of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple.
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 21-8-2016 tại Chùa Hội Phước - New Mexico Photos of Vu Lan Ceremony August 21, 2016 at Hoi Phuoc Temple - New Mexico
08/15/2016:Hình Ảnh Lễ Vu Lan 14-8-2016 tại Chùa Pháp Nhãn Photos of Vu Lan Ceremony August 14, 2016 at Pháp Nhãn Temple
07/3/2016:Thiền Tập tại Chùa Pháp Nhãn Meditation practice at Pháp Nhãn Temple
06/31/2016:Khóa Tu An Cư Kiết Hạ cho chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ 10 ngày tại Niệm Phật Đường ở Fremont, CA 2016 thật là hùng tráng, hạnh phúc, an vui, ý nghĩa, và thú vị. A 10-Day- Vassa - Summer Retreat for the Sangha at Niem Phat Duong Dharma Center in Fremont, CA in the year 2016 is so strongly noble, joyful, happy, meaningful, and interesting.
06/30/2016:Chư vị xuất Sĩ có duyên lành thăm viếng tôn tượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và các tôn tượng khác ở Oakland, CA tháng 6 2016. The Sangha has a good opportunity to visit Zen Master Thích Nhất Hạnh's respectful statue and others' different statues in Oakland, CA in June, 2016.
06/28/2016:Rải Tâm Thương Yêu - Spreading compassion heart in June 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ Chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ có duyên lành viếng thăm và rải tâm từ tới những người thân người thương tại Viện Dưỡng Lão ở San Jose, CA tháng 6 năm 2016.
06/11/2016: video Pha1p Thoa5i "Chân Hạnh Phúc" tại Chùa Pháp Nhãn-TX 6/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of Dharma Talk "The Happiness" in June 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday June 11 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
06/02/2016: video Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - Video of The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Quy Y 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Ceremony of Taking Refuge 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
05/30/2016: Lễ Phật Đản 2016 tại Chùa Pháp Nhãn-TX 29/5/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ - The Vesak Day Ceremony 2016 at Pháp Nhãn Temple on Sunday May. 29 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
04/3/2016: Video Khóa Mùa Xuân (Lễ Vía Đức Mẹ HIền Quan Thế Âm) tại Chùa Pháp Nhãn-TX 27/3/2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Spring Retreat (Compassion Mother Quan Thế Âm's Ceremorial Day) at Pháp Nhãn Temple on Sunday Mar. 27 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/4/2016: Video Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Pháp Nhãn Temple on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
03/1/2016: Video Hành Hương tại các Chùa Austin-TX ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of Lay Buddhists from Houston visiting at Temples in Austin on Sunday Feb. 28, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/29/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 28 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/24/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 21 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple on Sunday Feb. 21, 2016 by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/21/2016: Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn Hôm nay ngày Rằm tháng Giêng Âm Lịch năm Bính Thân 2016, quý Phật tử có đủ duyên lành về Chùa Pháp Nhãn và Chùa Thái để lạy Phật, Pháp, và Tăng. (Today, the Full Moon of Lunar January of the Monkey Year 2016, everyone has enough good opportunity to visit and come to Phap Nhan Temple and Thai Temple in order to pay homage to the Buddha, the Dharma, and the Sangha.)
02/17/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng về Cầu An - Xuân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 14 tháng 2 năm 2016 (Dharma Talk about Praying for Peacefulness - Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/16/2016: Hành Hương tại Chùa Pháp Nhãn ngày 10 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Lay Buddhists from Houston visiting at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/12/2016: Hình Ảnh Tết – XUÂN DI LẶC – 2016 Tết tại Chùa Pháp Nhãn By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of Maitreya Spring 2016 at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/10/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Photos of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
02/09/2016: Lễ Quy Y và Giao Thừa đón năm Bính Thân tại Chùa Pháp Nhãn ngày 8 tháng 2 năm 2016 By Ven. Thích Trừng Sỹ (Video of New Year's Eve at Phap Nhan Temple by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/19/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Nương Tựa An Vui (Video preached by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/18/2016: Thầy Trừng Sỹ giảng Ý Nghĩa Niệm Phật (Video of Dharma talk "The Meanings of Reciting Buddha's Name" by Ven. Thích Trừng Sỹ)
1/17/2016: Khóa Tu Bồ Đề Diệp được tổ chức tại Ngôi Nhà Nguyện và Chùa Tây Tạng ở thành phố Seattle, tiểu bang Wanshington. Trong Khóa Tu này, chư vị xuất Sĩ và cư Sĩ cùng tham gia thiền tập, tụng Kinh, Pháp thoại, và pháp đàm rất là an lạc. (A Retreat of Bodhi Leaf was held at a Chapel House and at Tibetan Temple in Seattle, Washington State. In the Retreat, the Monastics and lay people attended meditation practice, Sutra chanting, dharma talk, and dharma discussion so peacefully.)

bai hat Xuan Hạnh PhúcChanting at Phap Nhan
Song Here and Now moviechuongtrinhthưVN

chuongtrinhthưVN

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhSaturday

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuanVN

chuongtrinhhangtuan_ENG

chuongtrinhhangtuan_ENG

Thầy Trừng Sỹ Giảng Chùa Bảo Quang

PhatDanPosters

Donation Button

HINH AVARTA.PHOTONew Year 2014

Lời Chúc ThanksGiving

New from Pháp Nhãn

Bấm vào xem thêm các bài viết(Please click thumnails to Read More Thich Trung Sy's Writings)

slideshow

Created with picasa slideshow.
Created with picasa slideshow.

Popular Posts

VIDEOS REVIEWS

RECENT WRITINGS

hoatraituhoc slideshow

Created with picasa slideshow.

My Blog List

Happy Vasak

NHÌN PHẬT ĐẢN QUA CON MẮT THIỀN QUÁN- BY VEN. THÍCH TRỪNG SỸ